Ritningsexempel

För att handläggningen av ditt bygglov ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att ritningarna innehåller rätt information från början. Nedan ser du förklaringar till vad de olika ritningarna betyder.

  • Handlingarna ska vara tydliga, lättlästa och märkta med fastighetsbeteckning.
  • Sänd gärna en omgång med ritningar till bygglovsenheten i PDF- format. bygglovsenheten@lerum.se 
  • Vid ändring och tillbyggnad ska ritningarna visa både nuvarande och framtida    utseende. Ändringarna ska vara markerade på ritningarna. 
  • Om ritningarna är större än A3 ska du dessutom skicka en extra omgång A3-kopior.

I Västra Götaland har Länsstyrelsen och kommunerna tagit fram broschyren
"Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus"

 

Här hittar du förklaringar till olika ritningar.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta krävs inom område med detaljplan samt inom sammanhållen bebyggelse, vid nybyggnation. Denna ska innehålla de planbestämmelser som detaljplanen anger, höjdkurvor med mera. Nybyggnadskarta går att beställa via formuläret på lerum.se. Klicka här för att komma till formuläret.

Situationsplan

En situationsplan redovisar fastigheten med byggnader och nivåkurvor. Denna ska redovisas vid de flesta bygglov och ska utgå ifrån kommunens primärkarta. Viktigt är att redovisa måtten från byggnaden till tomtgräns. Kontakta kundcenter KomIn om du behöver ett kartutdrag på din fastighet
Kundcenter, KomIn 0302-52 10 00.

Planritning

Måtten på en planritning ska ange yttermått. Det ska vara lätt att beräkna arean på byggnaden. Vid tillbyggnad är det viktigt att markera tydligt vad som är befintligt och vad som ska byggas till. En ritning på befintligt utseende och en med den tilltänkta åtgärden kan behövas. Det är viktigt att redovisa hela byggnadens plan, inte bara tillbyggnaden.

Fasadritning

Fasadritningen ska tydligt visa vilket material fasad och tak har, gärna även med anvisningar vilken kulör. Om marknivån ändras, ska befintliga och nya marklinjer redovisas ända till tomtgränsen.

Sektionsritning

En sektionsritning redovisar byggnaden i ett visst snitt. Vid behov kan flera sektioner krävas. I sektionsritningen ska våningshöjd, färdig golvnivå samt marknivå redovisas.