Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Riva, rivningslov, rivningsanmälan

Rivningslov eller rivningsanmälan krävs oftast för att riva en byggnad eller en del av byggnad, även om den är mycket liten eller i dåligt skick.

Rivningslov behöver du om ska riva en byggnad som ligger inom detaljplanerat område. Innan du påbörjar åtgärdern behöver ansökan om rivning vara beviljad samt att startbesked är utfärdat.

För byggnader som ligger utanför detaljplanerat område krävs inget lov men en anmälan om rivning. För att påbörja en anmälningspliktig åtgärd behöver ett startbesked vara utfärdat innan man sätter igång.
Att påbörja rivningsarbeten utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift.

I mer omfattande rivningsärenden ska tekniskt samråd hållas innan startbesked för rivningen kan ges. Inför både rivninslov och anmälan om rivning ska en avfallsplan för rivningen redovisas. Avfallsplanen ska främja återbruk av byggmaterial, materialåtervinning samt ett tillförlitligt tillvaratagande av farligt avfall. 

Rivningslov upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år eller är färdigställt inom fem år efter att lovet vunnit laga kraft. 

Startbesked för rivningsanmälan upphör att gälla efter två år.

Kravet på rivningslov eller rivningsanmälan gäller inte sådana åtgärder som inte kräver bygglov eller anmälan:

  • komplementbyggnader, exempelvis friggebodar till en- eller tvåbostadshus
  • skärmtak
  • sådana ekonomibyggnader som ligger utanför detaljplanelagt område och som hör till jordbruk,  skogsbruk och därmed jämförlig näring och
  • byggnader som är avsedda för totalförsvaret och är av hemlig natur

För utrivning i samband med underhåll av en byggnad krävs inget rivningslov eller rivningsanmälan.

För att komma till boverkets hemsida och läsa mera om rivning

E-tjänster bygglov

Från 1 maj 2021 får vi nya e-tjänster för byggärenden och MittBygge-portalen stängs. Du som har pågående ärende eller startar ett nytt, kommer enkelt kunna följa ärendet i den nya e-tjänsten som är integrerad med vårt ärendesystem.