Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Altan, uteplats, pool, skärmtak

Altan, uteplats, pool och skärmtak är några av de vanligaste byggprojekten. Oftast kräver de inte bygglov.

Altan

Altaner är bygglovsbefriade om:

 • altanen ska byggas till ett en- eller tvåbostadshus
 • altanen ska byggast till ett komplementbostadshus
 • altanen ska vara en uteplats på marken
 • altanen får inte vara högre än 1,8 meter
 • altanen får anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
 • altanen placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns
 • grannar medger närmre placering än 4,5 meter från fastighetsgräns

En bygglovsbefriad altan får uppföras både inom och utanför detaljplanerat område. Det krävs inget start- eller slutbesked för åtgärden.

Altaner kan kräva bygglov om:

 • altanen är en tillbyggnad
 • altanen påverkar en byggnads yttre utseende avsevärt
 • altanen ska glasas in till ett uterum
 • altanen du planerar att bygga placeras närme fastighetsgräns än 4,5 meter och grannen inte godkänner placeringen
 • altanen uppförs på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Kontakta bygglovsenheten om du är osäker på vad som gäller för din fastighet.

Uteplats

I anslutning till en- och tvåbostadshus får du utan bygglov bygga uteplatser med mur eller plank som inte är högre än 1,8 meter. Muren eller planket får inte sträcka sig mer än 3,6 meter ut från huset och inte närmare tomtgränsen än 4,5 meter.
Klicka här för att läsa vad som krävs vid staket, mur och plank.

Pool

Du behöver inte lov för en helt nedgrävd pool. Ändrar du marken runt poolen mer än en halvmeter kan det krävas marklov om fastigheten ligger inom detaljplanerat område. Om poolen helt eller delvis sticker upp ur marken kan det krävas bygglov.

Tänk på att:

 • plank,
 • altaner,
 • poolhus och
 • murade utegrillar

kan kräva bygglov beroende på bland annat placering och utformning. Även skyddstak över pooler kan vara bygglovspliktiga. Du som bygger en pool ska också tänka igenom hur du tänker göra dig av med vattnet när du tömmer poolen.

Drunkning och barnsäkerhet

Tänk på att drunkning är den vanligaste dödsorsaken för barn ett till sex år. Nu finns ett informationsmaterial som ger råd om hur pooler och dammar kan barnsäkras. I materialet ges också en beskrivning av vilka regler som gäller och ägarens ansvar utifrån dessa.
Informationsblad från MSB om barnsäker pool och trädgårdsdamm

Skärmtak

För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra små byggnader krävs det inte bygglov för att bygga ett eller flera skärmtak med en sammanlagd byggnadsarea på max 15 kvm. Skärmtaket får inte placeras närmare tomtgräns mot granne än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det.