Svaren på de vanligaste frågorna

Här nedan redovisas de vanligaste frågorna och svaren som rör byggande och bygglov.

Finns det planer på att bygga nya hus i kommunen? Var?
Lerums kommun expanderar och växer stadigt i befolkning. Därför planeras det kontinuerligt för nya bostäder. Lättast finner du planerade, pågående och avslutade byggprojekt från webbsidan: www.lerum.se/byggprojekt

Vart vänder man sig med synpunkter om nybyggnation i kommunen?
Antingen skickar du dina synpunkter via e-post till kommun@lerum.se och ber att få dina fråga återkopplad eller så ringer du kundcenter KomIn, 0302-52 10 00.

Hur gammalt får ett bygglov vara innan man behöver ansöka om ett nytt?
Åtgärden, som bygglovet har godkänt, skall påbörjas inom två år, annars gäller inte lovet längre. Bygget skall också vara färdigt senast fem år från dagen för lovbeslutet.

Hur överklagar man ett beslut om bygglov?
Överklagandet ska skickas till kommunen, som först kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid och som också själv kan rätta till vissa beslut. Om kommunen inte ser några skäl att ändra beslutet skickar kommunen det vidare till Länsstyrelsen för prövning och beslut. Se även www.lerum.se/overklaga

Behöver jag ansöka om bygglov för att bygga ett staket?
Ett staket är bygglovsfritt och får vara hur långt som helst om det är under 180 centimeter i höjd. Ett staket, till skillnad från plank, kräver en genomsiktlighet på minst 33 procent vilket ska vara jämnt fördelade.

Behöver jag söka bygglov för ett garage?
Ja. Läs mer på www.lerum.se/bygglovsansokan

Behöver jag söka bygglov om jag målar om huset eller byter tak?
Vanligtvis är det bygglovsfritt men om färgen eller stilen väsentligt skiljer sig från tidigare bör kommunens bygglovsenhet kontaktas bygglovsenheten@lerum.se

Hur stort får ett ”Attefallshus” vara? Och vad krävs för att bygga ett?
Högst 25 kvadratmeter fristående byggnadsarea. Du behöver inget bygglov men måste göra en bygganmälan och få startbesked innan du börjar bygga. Läs mer på www.lerum.se/attefall

Krävs bygglov för att installera en braskamin?
Nej, oftast inte, men det krävs bygglovsanmälan, start- och slutbesked. Läs mer på www.lerum.se/braskamin

Vad kostar ett bygglov?
Avgift för bygglov och startavgift beräknas efter av fullmäktige beslutat taxa. Avgiften beror på storlek, läge och i förekommande fall en planavgift.
Exempel på avgifter:

  • Villa + garage (135+50 kvm), taxa ca 18 000 kr
  • Industribyggnad (400 kvm), taxa ca 31 600 kr
  • Enskilt garage (50 kvm), taxa ca 5 100kr
  • En tillbyggnad på enbostadshus (30 kvm), taxa ca 11 500 kr
  • Anmälan för braskamin, taxa 1 113 kr

I Lerums kommun finns det möjlighet att få miljörabatt. Klicka här för att läsa mer om miljörabatt.Vid avslag tas 50 procent av avgiften ut. Vid återkallande av ansökan tas 25 procent av avgiften ut. Utöver dessa avgifter kan tillkomma:

  • Avgift för nybyggnadskarta, ca 5 000 - 10 000 kronor. Tomt som är över 3 000 kvadratmeter debiteras per timma.
  • För vissa detaljplanerade områden tillkommer en planavgift. En planavgift ligger normalt i storleksordningen 10 000 - 30 000 kr.
     

Hur lång tid tar det att få ett bygglov?
Från att kompletta ansökningshandlingar har kommit in till bygglovsenheten säger lagen att beslut ska ges inom tio veckor. Lerums kommuns ambition är sex veckor.