Bygglov med miljötänk

I visionen om att bli Sveriges ledande miljökommun vill Lerums kommun stimulera fler att bygga energieffektivt med lägre miljö-och klimatpåverkan via lägre avgifter för bygglov och startbesked.

Lågt energibehov - villkor på kommunal mark

Vi vill att all byggnation ska ha lågt energibehov och ge minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan. Därför vill vi att den som köper en tomt av Lerums kommun bygger så att energibehovet blir 35 procent lägre än Boverkets norm. Villkoret står i köpeavtalet.

Miljörabatt

Vid nybyggnation kan avgiften för bygglov och startbesked reduceras med 50 procent.

Såhär får du halverad avgift för bygglov och startbesked från 1 januari 2020:

  • Om bioenergi tillgodoser behovet av värme och varmvatten i bostad eller lokal. Minst hälften av beräknad fastighetsel (i lokaler och flerbostadshus) eller minst hälften av beräknad hushållsel (i en- och tvåbostadshus) ska teoretiskt kunna tillgodoses med egen förnybar el producerad inom egna fastigheten. Fjärrvärme baserad på nära 100 procent biobränsle ses som bioenergi.
  • Huset har eluppvärmning, exempelvis med värmepump och förses med solceller eller solfångare, minst 1 kW per 100 kvm bruttoarea, BTA, dock minst 3 kW.

Om byggnationen klarar någon av nivåerna ovan kan ytterligare tio procent av bygglovsavgiften reduceras om:

  • Minst hälften av byggnationens takyta täcks med sedumväxter eller annan typ av växtlighet.
  • Det är ett beställarkrav att byggnationen uppnår högsta klass i ett tredjepartscertifierat system för miljömärkning såsom exempelvis Miljöbyggnad, Breeam, Leed eller uppnår kriterierna för att klara märkningen i ett tredjepartscertifierat system för miljömärkning såsom exempelvis Svanen eller passivhus enligt den definition som gäller vid ansökningstillfället.

En förutsättning att få sänkta avgifter är att den sökande fått energi- och klimatrådgivning genom Lerums kommun i samband med ansökan om bygglov. Reducerad avgift kan endast ges om sökanden frivilligt lämnar energiberäkning, ritningar som visar ytor för sedumtak/solenergi/ alternativt visar beställarkrav för byggnationen, före beslut om bygglov tas.

  • För bygglovspliktiga solenergianläggningar tas ingen bygglovsavgift ut.

Premier

Nollenergihus och/eller val av miljöanpassade byggmaterial ger vid byggnation på kommunal mark premier. Kontakta kommunens energirådgivare för mer information.