Bygglov med miljötänk

I visionen om att bli Sveriges ledande miljökommun vill Lerums kommun stimulera fler att bygga energieffektivt med lägre miljö-och klimatpåverkan via lägre avgifter för bygglov och startbesked.

Lågt energibehov - villkor på kommunal mark

Vi vill att all byggnation ska ha lågt energibehov och ge minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan. Därför vill vi att den som köper en tomt av Lerums kommun bygger så att energibehovet blir 35 procent lägre än Boverkets norm. Villkoret står i köpeavtalet.

Miljörabatt

Vid nybyggnation kan avgiften för bygglov och startbesked reduceras med 50 procent.

För att få sänkta avgifter räcker det oftast om en villa med värmepump förses med minst tre kW solenergi. Hus som ansluts till fjärrvärmenät och förses med solenergi kan också får sänkta avgifter.

 Såhär får du halverad avgift för bygglov och startbesked:

  • Bioenergi tillgodoser behovet av värme och varmvatten i bostad eller lokal. Minst hälften av beräknad fastighetsel (i lokaler och flerbostadshus) eller minst hälften av beräknad hushållsel (i en- och tvåbostadshus) ska teoretiskt kunna tillgodoses med egen förnybar el producerad inom egna fastigheten. Fjärrvärme baserad på nära 100 procent biobränsle ses som bioenergi.
  • Energibehovet (kWh/kvm/år) i bostad eller lokal uppgår till högst 50 procent av Boverkets ställda energikrav samt förses med solceller eller solfångare, minst 1 kW per 100 kvm bruttoarea, BTA, dock minst 3 kW.

Om byggnationen klarar någon av nivåerna ovan kan ytterligare tio procent av bygglovsavgiften reduceras om:

  • Minst hälften av byggnationens takyta täcks med sedumväxter eller annan typ av växtlighet.
  • Det är ett beställarkrav att byggnationen uppnår högsta klass i ett tredjepartscertifierat system för miljömärkning såsom exempelvis Miljöbyggnad, Breeam, Leed eller uppnår kriterierna för att klara märkningen i ett tredjepartscertifierat system för miljömärkning såsom exempelvis Svanen eller passivhus enligt den definition som gäller vid ansökningstillfället.

 

En förutsättning att få sänkta avgifter är att den sökande fått energi- och klimatrådgivning genom Lerums kommun i samband med ansökan om bygglov. Reducerad avgift kan endast ges om sökanden frivilligt lämnar energiberäkning, ritningar som visar ytor för sedumtak/solenergi/ alternativt visar beställarkrav för byggnationen, före beslut om bygglov tas. Lämnas handlingar i senare skede kan endast reducerad avgift för startbesked ges.

  • För bygglovspliktiga solenergianläggningar tas ingen bygglovsavgift ut.

Premier

Nollenergihus och/eller val av miljöanpassade byggmaterial ger vid byggnation på kommunal mark premier. Kontakta kommunens energirådgivare för mer information.