Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Strandskydd

Vid hav, sjöar och vattendrag gäller strandskydd. Strandskyddets syften är dels att trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till sjöar och vattendrag, och dels att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur och växtliv.

Normalt omfattar strandskyddet ett område inom 100 meter från strandlinjen, både upp på land och ut i vattnet. Vissa sjöar i Lerums kommun har dock ett utökat strandskydd och inom vissa områden, till exempel inom detaljplan, är strandskyddet upphävt.

Inom strandskyddat område är det förbjudet att:

  • Uppföra nya byggnader eller ändra de som redan finns
  • Gräva eller på annat sätt förbereda för byggnation
  • Utföra andra anläggningar eller anordningar som försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten eller väsentligt försämrar livsvillkoren för växter och djur, till exempel hamnar, bryggor, parkeringsplatser eller golfbanor
  • Utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, till exempel fälla träd, gräva eller gödsla

I Lerums kommun är det Miljö- och byggnadsnämnden, genom miljöenheten, som handlägger strandskyddsfrågor. Länsstyrelsen granskar sedan alla dispenser som beviljas i länet. Om ett beslut är felaktigt ska de upphäva beslutet. Detta beslut kan sedan överklagas till högre instans.

Dispens från strandskyddet kräver särskilda skäl

Vill du göra någon av de åtgärder som är förbjudna inom strandskyddat område måste du ansöka om dispens. För att en dispens ska beviljas måste du visa att det finns särskilda skäl för detta. Som särskilda skäl får du endast använda något av de sex skäl som anges i miljöbalken.

Nedan följer en kort beskrivning av de särskilda skälen:

  • Det vanligaste särskilda skälet är att området är ianspråktagen, vilket ofta innebär att det finns en etablerad tomtplats eller hemfridszon runt en enskild bostad. Detta område räknas inte som allemansrättsligt tillgängligt.
  • Om området är väl avskilt från stranden genom en större väg, järnväg eller motsvarande, och därför saknar betydelse för allmänhetens tillgång till vattnet, kan detta utgöra ett särskilt skäl. En mindre väg anses inte ha någon avskärande effekt. Naturliga hinder, som slänter, branter och höjdformationer som gör strandkanten svår att nå räknas inte heller.
  • Anläggningar som för sin funktion måste ligga vid vatten kan vara båthamnar, pirar, bryggor, båthus med mera. Här kan även tillstånd för vattenverksamhet behövas, vilket handläggs av Länsstyrelsen.
  • Ett behov av att utvidga en pågående verksamhet kan vara ett särskilt skäl. Det kan gälla till exempel en hamnanläggning eller en campingplats som inte kan expandera utanför strandskyddat område. Att det avser en verksamhet innebär att det inte kan vara frågan om byggande av bostäder.
  • Ett angeläget allmänt instresse kan till exempel vara olika typer av infrastrukturanläggningar, anpassningar av miljön för bättre tillgänglighet för funktionshindrade eller åtgärder som betingas av frilufts-, naturvårds-, miljövårds- eller kulturhistoriska intressen.
  • Andra mycket angelägan intressen innebär mycket speciella omständigheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär.

En avgift tas ut i samband med ansökan av dispens från stranskyddsbestämmelser. Det tas även ut en avgift för tillsyn inom strandskyddat område. Avgiftern hittar du här