Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Så behandlar bygglovsenheten personuppgifter

Lerums kommun hanterar personuppgifter bland annat för att kunna utföra sitt uppdrag att behandla bygglovsärenden och göra tillsyn inom Plan- och Bygglagen.

Enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ska en personuppgiftsansvarig tillhandahålla viss information om personuppgiftsbehandlingar som sker under dennes ansvar. 

När man  exempelvis ansöker om:

  • bygglov,
  • gör en (bygg)anmälan eller
  • anmälan om tillsyn enligt Plan- och bygglagen (om man inte väljer att vara anonym)

Lämnar man samtidigt in sina personuppgifter till miljö- och byggnadsnämnden.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) reglerar hur miljö- och byggnadsnämnden får hantera de personuppgifter som lämnas in. 

Kontaktuppgifter till Integritesmyndigheten

Telefonnummer: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
Telefonnummer: 0302-52 10 00
E-post: kommun@lerum.se

Dataskyddsombud

E-post: dso@goteborgsregionen.se
Telefonnummer: 031-335 50 00

Ändamål med behandlingen

Personuppgifterna behandlas främst för att handlägga er anmälan/ansökan enligt Plan- och bygglagen samt angränsande lagstiftning.Uppgifterna kommer i tillämplig mån att vidarebehandlas för arkivändamål i enlighet med svensk arkivlagstiftning.

Rättslig grund för behandlingen

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig som ett led i kommunens myndighetsutvövning eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Mottagare av personuppgifter

Personuppgifterna kommer främst att behandlas av bygglovsenhetens medarbetare. Övriga enheter/funktioner som har tillgång till eller möjlighet att söka på personuppgifter är de som är involverade i granskningsprocessen samt kundcenter eller ekonomifunktion.

Leverantör av ärendehanteringssystem och IT-support hanterar de uppgifter som finns i systemet för uppdateringar, felsökningar och rättelser. Personuppgifter skickas även till de företag som utför kunundersökningar på uppdrag av Lerums kommun.

Personuppgifterna kan lämnas vidare till andra som berörs av ärendet som myndigheter, företag och privatpersoner om det behövs för myndighetsutövnignen. Uppgifter som ska skickas in till en myndighet kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge detta inte hindras av sekretess.

De registrerades rättigheter

Du som lämnar personuppgifter har rätt att få informationen om hur dina uppgifter behandlas, begära ut ett registerutdrag, begära rättesle samt i tillämpliga fall, begära radering och dataportabilitet. Du kan även begära begränsad behandling, samt har rätt att invända mot vissa behandlingar. Mer information finns på Intergritetsskyddsmyndighetens webbplats.
Klicka här för att komma till myndighetens webbplats.

Kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller

De personuppgifter som behandlas är:

  • personnamn
  • personnummer
  • adress
  • fastighetsbeteckning

Samt övriga kontaktuppgifter som:

  • telefonnummer och
  • e-postadress.

Andra personuppgifter exempelvis arbetsgivare, yrke och föreningsuppdrag behandlas om det behövs för myndighetsutövningen.

Lagringstid

Miljö- och byggnadsnämndens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas, innan de gallras eller arkiveras. Beroende på typen av uppgift kan det variera.

Information om hur man klagar till bygglovsenheten

Intergritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet i ärenden om personuppgiftsbehandling. Har du klagomål angående hur dina uppgifter hanteras kan du vänd dig till dem.

Övriga upplysningar

Uppgifterna samlas i första hand in från dig som är registrerad men uppgifter kan också samlas in i samband med att någon lämnar synpunkter eller klagomål. 

Då personuppgifterna behandlas som ett led i myndighetsutövning har du en skyldighet att kontakta oss för att meddela ändringar i dina personuppgifter.