Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Att använda överskottsmassor

Det kan vara positivt att återanvända överskottsmassor ur både miljö och resursperspektiv.

Återanvändningen gör att onödiga transporter undviks och både du och miljön tjänar på att du slipper köpa nytt material. Det är dock viktigt att du har koll på vissa saker innan du börjar ditt projekt.

Detta behöver du veta innan du påbörjar ditt projekt

I vissa fall behöver du anmäla eller ansöka om tillstånd hos bygglovsenheten eller hos miljöenheten innan du använder dina massor. Anledningen är att vi behöver viss information för att kunna bedöma eventuella risker.
Du behöver därför ta reda på

  • Var ska du lägga massorna. Ligger området inom eller utanför detaljplan. Vad används området till idag. Finns det några dricksvattenbrunnar, sjöar, vattendrag eller annat i närheten som kan påverkas.
  • Vad ska du använda massorna till. Vad är behovet. Vilken blir nyttan. Åtgärden ska ha ett tydligt syfte och mer massor än vad som behövs för konstruktionen ska inte användas.
  • Varifrån kommer massorna. Kommer massorna från åkermark, villatomt, infrastrukturprojekt, industrimark eller någon annan plats.
  • Innehåller massorna föroreningar. Finns beskrivning över vad massorna innehåller. Har du tillgång till provtagningsresultat.

Kontakta alltid miljöenheten för en bedömning.

Kontakta bygglovsenheten

Du kan även behöva kontakta bygglovsenheten för en bedömning av om det behövs marklov/bygglov för att genomföra ditt projekt.
Nedanstående riktlinjer gäller

  • Utanför avgränsat arbetsområde kan mellanlagring av massor betrakta som upplag. Upplag kräver bygglov eller tillfälligt bygglov och även markägaren behöver ge sitt godkännande.
  • Inom detaljplanelagt område krävs marklov med startbesked, alternativt bygglov med startbesked, vid all förändring av marknivån med mer än 50 centimeter. 
  • Inom detaljplaneområde kan det finnas möjlighet att få mellanlagra massor under en kortare tid för att underlätta god massbalans vid byggarbeten av olika slag.

Bra att tänka på

Om du ska fylla ut marken inom din fastighet och tänker använda massor som kommer från andra markarbeten behöver du veta att de inte är förorenade. Detta gäller inte nytt makadam, grus eller sand. Den som lämnar massor till dig ska kunna visa var massorna kommer ifrån och vad det innehåller. Be att få se analysresultat från provtagning.  Du kan behöva redovisa analysresultaten till miljöenheten.
Du får inte använda asfalt för att fylla ut mark. Viss asfalt kan du få lov att använda för konstruktion av till exempel vägar eller parkeringar. Rådfråga miljöenheten.
Överskottsmaterial i form av grenar, ris och träd är inte lämpliga som fyllnadsmassor utan hänvisas till en återvinningscentral där det tas omhand och blir exempelvis flis. Mindre mängder, 2 kubikmeter, går att lämna på återvinningscentralen Hultet. 

Vid större mängder hänvisas till andra anläggningar. Detta är på grund av att från och med 21 augusti 2017 kan inte Hultets återvinningscentral ta emot större mängder av detta avfallsslag.