Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Utbyggnad av Berghultsskolan

Berghultskolan etapp 2 Kommunstyrelsen beslutade den 4 november 2020 att den andra och sista etappen av utbyggnaden av Berghultskolan ska påbörjas. När utbyggnaden är klar kommer skolan att kunna ta emot 500 elever i årskurserna F-6 eller F-9.

Bakgrund

Berghultskolan har idag kapacitet för 300 elever i årskurserna F till 5. Elevantalet i Floda området ökar stadigt och för att möta det kommande behovet samt avlasta främst Alléskolan ska Berghultskolan byggas till. Tillbyggnaden består i en treplansbyggnad om cirka 2 200–2 400 m2 och när den är färdig ska Berghultskolan kunna ta emot 500 elever i årskurserna F till 6 eller F till 9. Vilken skolstruktur som initialt ska gälla är inte beslutat utan tillbyggnaden ska medge flexibilitet i val av skolstruktur.

Vad händer nu?

Projektet är indelat i flera faser. I den första fasen kommer paviljonger att etableras på skolans grusplan. Paviljongerna ska användas som tillfälliga undervisningslokaler för delar av skolan under läsåren 2021/2022 och 2022/2023.

I nästa fas kommer den äldre enplansbyggnaden på skolområdet att rivas och slutligen kommer den nya skolbyggnaden att uppföras på samma plats som den gamla. Arbeten för att minska risken för översvämningar vid skyfall kommer också att genomföras.

Tidplan

Nu pågår upphandling av en entreprenör. Upphandlingen beräknas vara färdig i februari 2021 och därefter påbörjas planering och projektering. Under sommaren och hösten 2021 kommer paviljonger att etableras på grusplanen, den äldsta delen av skolan kommer att rivas, när det arbetet är klart påbörjas byggnation av skolbyggnaden. Detta beräknas vara färdigt inför starten av höstterminen 2023.