Utveckling av Gråbo centrum

Gråbo centrum står inför sin största förvandling på många år. Området vid Framtidstomten och Mjörnbotorget kommer att byggas ut med nya bostäder, verksamhetslokaler, gator och grönytor.

De närmaste fem åren kommer det byggas cirka 200 bostäder, verksamhets- och handelslokaler. Nya kvalitéer tillförs centrum med delvis öppen dagvattenhantering och bostadsentréer mot gaturum och torg vilket skapar möjligheter för en mer levande centrummiljö. Att planera för tät, varierad bebyggelse i anslutning till kollektivtrafik och service ligger i linje med Lerums vision om att bli ledande miljökommun.

 

Tidplan

Att bygga hundratals nya bostäder tar tid och bygget har bara börjat. Gråbo kommer att växa under många år framöver. Bredvid de nya husen kommer nya hus att ta form vilket innebär att området öster om det nybyggda Mjörnbotorget kommer att fortsätta vara en plats där det byggs och lastbilar kör. På grund av detta kommer asfalten på vägen som passerar Mjörnbotorget, Mjörnbo allé, inte att kunnas göras klart förrän husen och idrottshallen har byggts klart. Se mer info under fliken "Mjörnbo Allé - håll ut, det kommer att bli fint" till vänster.  

Här nedan följer de olika etappernas tidplaner:

  • Etapp 1 (se illustrationsbild nedan) inflyttning augusti 2017
  • Etapp 2, inflyttning 2017/2018
  • Villor öster om idrottshallen, planerad byggstart 2017/2018
  • Etapp 3, byggstart planerad hösten 2018.
  • Idrottshallen planerad byggstart 2018/2019
  • Etapp 4, planerad byggstart cirka 2020
  • Etapp 5, planerad byggstart cirka 2022
  • Etapp 5, gata och ledningar projektering pågår. Planerad byggstart april 2020.