Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Gråbo reservvattentäkt

Lerums kommuns vattenförsörjning är idag sårbar då det saknas tillräckligt med reservvatten inom kommunen. Oavsett hur kommunen växer eller hur vattenbehovet ser ut framöver, behöver Lerum en reservvattentäkt för att göra systemet mindre sårbart och säkra dricksvattenförsörjningen. Därför: projekt Gråbo vattentäkt.

Lerums kommun, tillsammans med Göteborgsregionen (GR) och Göteborg stad, har sedan 1991 drivit frågan att undersöka om Gråbodeltat kan bli en vattentäkt för regionen. Ett flertal undersökningar av områdets geologi och hydrogeologi har genomförts och ett stort antal rapporter har skrivits.

Beslut har fattats i Lerums Kommuns kommunstyrelse om att anlägga en pilotanläggning för att testa markens förutsättning för infiltration. Om marken visar sig vara lämplig för infiltration och uttag av vatten, är nästa steg i projektet att se om det går att infiltrera vatten från Mjörn.

Principskiss konstgjord infiltration_Lerums kommun.png

Detta kallas för konstgjord infiltration och betyder att man infiltrerar sjövatten i marken. Där renas det och får en jämn temperatur. Sedan pumpas vattnet upp igen och har en bättre kvalitet som liknar ett grundvatten.

Det slutliga önskvärda målet är att skapa en fullskaleanläggning för regional och lokal vattenförsörjning.

Gråbo vattentäkt behövs

  • I Gråbo för att nuvarande vattentäkt i Gråbo, närmar sig taket för hur mycket vatten som kan levereras.
  • I Lerums kommun för att nuvarande vattenförsörjning är sårbar då det saknas tillräckligt med reservvatten inom kommunen.
  • I regionen för att säkra en reservvattentäkt ifall den primära vattentillgången från Göta älv skulle stängas av. Behövs för kompletterande vattenförsörjning.

Tidplan

Pilotanläggningen för att testa markens förutsättningar för infiltration pågår och resultat beräknas att kunna utvärderas till årskiftet 2021/2022.

Om testerna ger ett positivt resultat, det vill säga om marken visar bra förutsättningar för infiltration och uttag av vatten, är nästa steg att testa infiltration av Mjörnvatten. 

Projektet genomförs tillsammans med Göteborgs stad, Kretslopp och vatten. Upphandlad konsult är Sweco Environment AB.

Naturvärden

Sand- och grustäkter har generellt mycket höga naturvärden, eftersom de utgör viktiga livsmiljöer för många hotade arter.  Speciellt med tanke på att det sker en minskning av naturligt uppkomna sandiga eller grusiga miljöer, till exempel stränder längs sjöar och vattendrag.

I fallet Gråbo grustäkt har efterbehandling skett och godkänts som klar 2016. Hänsyn har tagits till naturvärden och den har inte täckts med matjord som många andra avslutade täkter.

Det finns en mängd observationer av olika arter i täktområdet. En sökning i artportalen.se från de senaste 25 åren ger rapporter om bland annat skalbaggar, fjärilar, fåglar, svampar och kärlväxter. I grustäkten finns både vanliga växter och djur, samt mer ovanliga och hotade sådana. Här häckar den relativt sällsynta backsvalan i branta slänter, och i dammarna lägger den fridlysta större vattensalamandern sina ägg.