Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Ombyggnad av Gråbovägen

Nu pågår ett arbete med att ta fram lösningar för att trafiksäkerheten ska bli bättre längs med Gråbovägen.

Gråbovägen är en statlig väg där Trafikverket är ansvarig för vägen.  I korsningen Gråbovägen/Olstorpsvägen sker många olyckor och många gående och cyklister är i området. Mitt på sträckan mellan korsningarna ligger två busshållplatser på var sin sida om Gråbovägen, busshållplatserna  saknar idag en trafiksäker övergång för gående och cyklister. 

Med hänsyn till de trafikmängder som finns på Gråbovägen har trafikverket meddelat att de ska driva projektet i egen regi.

Genomfört arbete

Under 2016 genomfördes en åtgärdsvalsstudie för området tillsammans med Trafikverket och Västtrafik. Åtgärdsvalsstudien föreslår en rondell vid korsningen Gråbovägen/ Olstorpsvägen. I korsningen Gråbovägen / Lundbyvägen föreslås antingen en rondell eller ett vänstersvängfält. Detta är beroende på vilken lösning som är bäst utifrån de förutsättningar som finns i området. Vidare föreslås en förlängning av gång och cykelbanan från Stora Lundby kyrka fram till Gråbovägen.

Under hösten 2016 gjordes naturvärdesinventering i området, utredningen visade att det fanns mycket höga naturvärden att ta hänsyn till. 

Våren 2017 arbetade kommunen fram ett trafikförslag som lämnats till Trafikverket. Här föreslås fortsatt en rondell med omstigningshållplats vid Olstorpsvägen, ett vänstersvängfält mot Lundbyvägen, samt en ny gång- och cykelväg söder om Stora Lundby kyrka.

Pågående arbete

Trafikverket och Lerums kommun har tecknat ett medfinansierings- och samverkansavtal för åtgärderna. Projektet ska nu tilldelas en projektledare hos Trafikverket. Enligt medfinansierings- och samverkansavtalet ska planeringsarbetet påbörjas under hösten 2020.   

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se.