Ny väg och gång- och cykelbana till Öxeryd

Ny väg och gång- och cykelbana längs Kolborydsvägen mellan Hulan och Öxeryd.

Bakgrund

En förstudie, gjord 2014, visade två alternativa sträckningar för väg samt gång- och cykelbana längs med Kolborydsvägen. Lerums kommun har valt att arbeta vidare med förslaget som innebär att en ny väg för biltrafik byggs söder om Kolborydsvägen och ansluter till befintlig väg både öster och väster om Kolboryds gård. Den befintliga delen av Kolborydsvägen blir istället gång- och cykelbana.

Under ladda hem kan du läsa granskningshandlingar från maj 2017 samt fastställelsehandlingar från november 2017 som beskriver förslaget samt tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.   

Byggnation

Arbetet med att bygga en gång och cykelbana mellan Hulan och Öxeryd har delats in i tre etapper, se kartbild ovan och under ladda hem.

Etapp 1

Etapp 1 är från Lindex i Hulan och förbi Nygårds Ekar är färdigställd.

Etapp 2

Etapp 2 innehåller den fortsatta utbyggnaden av gång- och cykelvägen samt den nya bilvägen förbi Kolboryds gård. Etappen avslutas vid infarten till det gamla tvätteriet. Etapp 2 har delats in i två delar, etapp 2a och etapp 2b.    

Etapp 3

Den sista etappen innebär byggnation av en gång- och cykelbana från vägplansgräns fram till krysset där Kolborydsvägen övergår till Svedernavägen och Lottas väg. Etapp 3 är den sista etappen för utbyggnad av gång och cykelbana utmed Kolborydsvägen. Sträckningen kommer att gå parallellt med befintlig bilväg. Etapp 3 är ännu inte projekterad varför kommunen inte kan visa en detaljerad sträckning.

För att göra plats för en gång- och cykelbana kommer kommunen anlita en entreprenör för att flytta en stenmur som finns på del av sträckan. Länsstyrelsen har gett kommunen tillstånd att flytta muren. Muren kommer att flyttas inför byggnationen av den nya förskolan uppe i Öxeryd.

Tidplan

Etapp 1: Etapp 1 är klar. 

Etapp 2: Etapp 2a är klar. När det gäller Etapp 2b var det byggstart mitten av december 2019 och det beräknas vara klart juni 2020. 

Etapp 3: Projektering av etapp 3 pågår. Preliminär byggstart 2020. Gång- och cykelbanan kommer att byggas upp till och med förstärkningslagret på del av sträckan. Etapp 3 beräknas vara färdigutbyggd till årsskiftet 2020/2021.

Du kan se en tydligare preliminär tidsplanering under ladda hem.  

Frågor?

Projektet kommer påverka framkomligheten och parkeringen för Stamsjö spåret, leden förbi Kolboryds gård, och trafiken.

Har du fler frågor kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se