VA-utbyggnad i Torpadal

Lerums kommun planerar att bygga ut vatten- och spillvattenledningar i Torpadal. Området utpekas som högt prioriterat i styrdokumentet Lerums strategiska VA-planering.

Lerums kommun har i styrdokumentet "Lerums strategiska VA-planering" pekat ut Torpadal som ett högt prioriterat område att bygga ut vatten och spillvattenledningar i. Området ligger strategiskt bra och har under senare år exploaterats i allt högre grad. 

Behovet och den ökade exploateringen har medfört att Lerum kommun i investeringsbudgeten 2017 och 2018 tillsatt särskilda medel för utbyggnad av VA i området.  

Tidplan

Projekteringen är nu färdigställd och nu tar arbetet med att säkerställa ledningsrätter vid. När tillgång till de markområden som är nödvändiga för projektet är klart kan upphandling ske och därefter byggnation. VA-utbyggnaden beräknas starta hösten 2020. 

Frågor?

Har du frågor kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se