Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Deponi planeras i Vråssered

Massoptimering i Väst vill placera en deponi för schaktmassor i Vråssered, som ligger strax utanför kommunen. De planerna har en enig kommunstyrelse ställt sig mycket negativa till. Tung trafik från och till deponin skulle under många år passera genom centrala Lerum och ut på Olofstorpsvägen. Det är direkt olämpligt och trafikfarligt, tycker Lerums kommuns politiker.

Lerums kommun har och kommer att skriva yttranden till länsstyrelsen där vi bedömer vad företagets ansökan behöver kompletteras med. Vi ser med oro på den planerade ökningen av tung trafik genom centrala Lerum och vidare längs den smala Olofstorpsvägen.

Yttranden

Lerums kommun har yttrat sig i ett samrådsyttrande i slutet av 2018. Därefter innan sommaren 2020, då kommunen fick tillfälle att yttra sig över om tillståndsansökan behövde kompletteras och i så fall med vad och med vilken motivering. Företagets tillståndsansökan har kompletterats och kommunen har nu skickat in ett andra kompletteringsyttrande.

Kompletteringsföreläggande

Länsstyrelsen har i slutet av oktober skickat ännu ett kompletteringsföreläggande till Massoptimering i Väst. Bolaget måste svara på det senast 31 januari 2021. Kommunens tidigare yttrande är en viktig del i det nya föreläggandet (som du hittar tillsammans med övriga handlingar längre ner på sidan).

• Länsstyrelsens bedömning är fortfarande att trafiksituationen är avgörande för prövningen.
• Länsstyrelsen ställer krav på att bolaget bemöter kommunens synpunkter om lokalisering/trafik/buller och vibrationer/geoteknik och att bolaget måste avvakta den pågående åtgärdsvalstudien för Olofstorpsvägen som beräknas vara klar vid årsskiftet.
• Länsstyrelsen ställer specifika krav på att bolaget redovisar ”förslag till hur transporterna kan regleras eller planeras så att hälften av transporterna går genom Lerum och hälften går genom Olofstorp”.
• Länsstyrelsen står fast vid sitt krav på att bolaget ska kunna redovisa att deponin behövs.

Tillgång till dokument

Många invånare har reagerat på företagets planer på en deponi. Den här webbsidan är framtagen då många kommuninvånare önskar enkel tillgång till aktuella dokument.

Dokument med namn "Bilaga 1" och så vidare fram till och med "Bilaga 7" är handlingar daterade 2020-08-31 som ska granskas nu. Handlingar som börjar med en siffra är granskningshandlingar daterade 2020-04-20. Sedan finns kommunens tre yttranden med. Det senaste heter "200930 Lerums kommuns...". När det kommer nya handlingar fyller vi på och då inleds namnet med datum.  

Bakgrund

Företaget Massoptimering Väst AB vill anlägga en deponi på fastigheten Vråssered 4:6 i Göteborgs Stad. Den ligger mellan Olofstorp och Lerum, nära gränsen till Lerums kommun. Företaget har ansökt om tillstånd hos länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Den ansökta tillståndstiden är 20 år plus 2 år för avslutande åtgärder.

Tar emot schaktmassor

Deponin är tänkt att kunna ta emot upp till 225 000 ton schaktmassor per år. De kommer från infrastrukturprojekt och bostadsbyggande i Göteborgs Stad och angränsande kommuner. Hälften av transporterna bedöms köra via Lerum och hälften via Olofstorp.

Trafikfarligt

Politikerna i kommunstyrelsen i Lerums kommun är helt eniga om att det är olämpligt och trafikfarligt med en ökad mängd tunga transporter genom centrala Lerum och på Olofstorpsvägen. Transporterna kommer att köra i tät bebyggelse, nära skolor och på smala vägar. De planerna har kommunstyrelsen ställt sig mycket negativa till och det kommunicerades i ett pressmeddelande i juni 2020.

Processen hittills

• Lerums kommun har yttrat sig i ett samrådsyttrande i slutet av 2018.
• Massoptimering ansöker om tillstånd.
• Innan sommaren 2020 fick kommunen, miljöförvaltningen i Göteborg och Trafikverket tillfälle att yttra sig över om tillståndsansökan behövde kompletteras och i så fall med vad och med vilken motivering.
• Det resulterade i ett föreläggande från länsstyrelsen till Massoptimering med krav på komplettering.
• 30 augusti skickade bolaget in sitt bemötande.
• Den 2 september fick kommunen, miljöförvaltningen i Göteborg och Trafikverket återigen, i en andra kompletteringsrunda utifrån inlämnade kompletteringar, möjlighet att skicka in kompletteringssynpunkter senast den 30 september.
• Våra kompletteringssynpunkter är en viktig del i ett nytt föreläggande från länsstyrelsen till bolaget Massoptimering (som finns som PDF, 201027..., längre ner). Bolaget ska besvara föreläggandet senast 31 januari 2021.


Processen framåt

• Länsstyrelsen bedömer om ytterligare kompletteringar behövs.
• När länsstyrelsen bedömer att tillståndsansökan är komplett kungörs ansökan.
• Sedan kommer en ”officiell” remiss då länsstyrelsen önskar veta hur kommunen och andra berörda ställer sig till ansökan.

Ladda hem