Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Deponi planeras i Vråssered

Massoptimering i Väst vill placera en deponi för schaktmassor i Vråssered. De planerna har en enig kommunstyrelse ställt sig mycket negativa till. Tung trafik från och till deponin skulle under många år passera genom centrala Lerum och ut på Olofstorpsvägen. Det är direkt olämpligt och trafikfarligt, tycker Lerums kommuns politiker.

Lerums kommun har och kommer att skriva yttranden till länsstyrelsen där vi bedömer vad företagets ansökan behöver kompletteras med. Vi ser med oro på den planerade ökningen av tung trafik genom centrala Lerum och vidare längs den smala Olofstorpsvägen.

Yttranden

Lerums kommun har yttrat sig i ett samrådsyttrande i slutet av 2018. Därefter innan sommaren 2020 då kommunen fick tillfälle att yttra sig över om tillståndsansökan behövde kompletteras och i så fall med vad och med vilken motivering. Företagets tillståndsansökan har nu kompletterats och kommunen har återigen fått möjlighet att, utifrån de gjorda kompletteringarna, ge ett kompletteringsyttrande.

Processen

När länsstyrelsen bedömer att tillståndsansökan är komplett och den kungjorts önskar länsstyrelsen veta hur kommunen och berörda ställer sig till ansökan.

Tillgång till dokument

Många invånare har reagerat på företagets planer på en deponi. Den här webbsidan är framtagen då många kommuninvånare önskar enkel tillgång till aktuella dokument.

Dokument med namn "Bilaga 1" och så vidare fram till och med "Bilaga 7" är handlingar daterade 2020-08-31 som ska granskas nu. Handlingar som börjar med en siffra är granskningshandlingar daterade 2020-04-20. Slutligen finns kommunens två yttranden med.

Bakgrund

Företaget Massoptimering Väst AB vill anlägga en deponi på fastigheten Vråssered 4:6 i Göteborgs Stad. Den ligger mellan Olofstorp och Lerum, nära gränsen till Lerums kommun. Företaget har ansökt om tillstånd hos länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Den ansökta tillståndstiden är 20 år plus 2 år för avslutande åtgärder.

Tar emot schaktmassor

Deponin är tänkt att kunna ta emot upp till 225 000 ton schaktmassor per år. De kommer från infrastrukturprojekt och bostadsbyggande i Göteborgs Stad och angränsande kommuner. Hälften av transporterna bedöms köra via Lerum och hälften via Olofstorp.

Trafikfarligt

Politikerna i kommunstyrelsen i Lerums kommun är helt eniga om att det är olämpligt och trafikfarligt med en ökad mängd tunga transporter genom centrala Lerum och på Olofstorpsvägen. Transporterna kommer att köra i tät bebyggelse, nära skolor och på smala vägar. De planerna har kommunstyrelsen ställt sig mycket negativa till och det kommunicerades i ett pressmeddelande i juni 2020.

Ladda hem