Utbyggnad av Berghultsskolan

Berghultsskolan byggs nu ut på höjden med tre våningar.

Sektor lärande planerar att utöka skolans kapacitet från nuvarande cirka 250 elever upp till maximalt cirka 500 elever. Utbyggnaden är tänkt att kunna genomföras etappvis med utgångspunkt i tillgängligt elevunderlag. En flexibel lokalanvändning över tid är viktig och därför måste skolan ha möjligheter att kunna organiseras med andra årskursindelningar jämfört med idag. Inom ramen för skolans utbyggnad ska även nya förskolelokaler skapas.

Tidsplan

Ett tilläggsarbete rörande ventilation i hus A1 kommer att genomföras under sommaren 2018. Det planeras vara klart till skolan startar i augusti 2018.