Ombyggnad av Flodamotet

Just nu pågår arbetet med att planera för en ny trafiklösning för att förbättra trafiksituationen vid Flodamotet.

Bakgrund

Flodamotet är en trafikplats längs med E20 som byggdes under 1960-talet. Motet har idag framkomlighetsproblem vid rusningstrafik i de punkter där av- och påfartsramperna ansluter till lokalvägarna och det råder även brister i trafiksäkerheten i korsningarna.

I juni 2016 lades busstrafiken om i Lerums kommun och då uppstod också behovet av en hållplats vid Flodamotet.

Förslag

Under våren 2017 har ÅF arbetat fram ett förslag på trafiklösning som innehåller två cirkulationsplatser där av- och påfartsramperna ansluter till det kommunala vägnätet samt en pendelparkering och busshållplats i anslutning till motet.

Korsningen Von Proschwitz väg och Floda Allé har också utretts av ÅF. Här undersöktes om en cirkulationsplats eller vänstersvängt fält var det mest lämpliga utifrån trafiksituationen. Åtgärdsförslag har överlämnats till Lerums kommun. 

Tidplan

Just nu pågår projektering och den kommer att slutföras under 2018. Dock kan kommunen inte arbeta vidare innan markåtkomst är säkrad varför Lerums kommun inväntar antagen detaljplan. Därmed kan kommunen i dagsläget inte ange någon preliminär byggstart.

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommun kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se.