Ombyggnad av Flodamotet

Just nu pågår arbetet med att planera för en ny trafiklösning för att förbättra trafiksituationen vid Flodamotet.

Bakgrund

Flodamotet är en trafikplats längs med E20 som byggdes under 1960-talet. Motet har idag framkomlighetsproblem vid rusningstrafik i de punkter där av- och påfartsramparna ansluter till lokalvägarna och det råder även brister i trafiksäkerheten i korsningarna.

I juni år 2016 lades busstrafiken om i Lerums kommun och då uppstod också behovet av en hållplats vid Flodamotet.

Förslag

Under våren år 2017 har ÅF arbetat fram förslag på trafiklösning som innehåller två cirkulationsplatser där av- och påfartsramparna ansluter till det kommunala vägnätet samt en pendelparkering och busshållsplats i anslutning till motet.

Korsningen Von Proschwitz väg och Floda Allé har också utretts av ÅF. Här undersöktes om en cirkulationsplats eller vänstersvängt fält var det mest lämpliga utifrån trafiksituationen. Åtgärdsförslag har överlämnats till Lerums kommun. 

Tidplan

Lerums kommun projekterar just nu för en ombyggnation och detta arbete pågår höst och vinter år 2017. Planerad byggstart är hösten 2018.      

 

Frågor?

Har du frågor kring projektet är du välkommen att kontakta Lerums kommun kuncenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via mail kommun@lerum.se