Utveckling av Gråbo centrum

Gråbo centrum står inför sin största förvandling på många år. Området vid Framtidstomten och Mjörnbotorget kommer att byggas ut med nya bostäder, verksamhetslokaler, gator och grönytor.

De närmaste fem åren byggs cirka 200 bostäder, verksamhets- och handelslokaler. Nya kvalitéer tillförs centrum med delvis öppen dagvattenhantering och bostadsentréer mot gaturum och torg vilket skapar förutsättningar för en mer levande centrummiljö. Att planera för tät, varierad bebyggelse i anslutning till kollektivtrafik och service ligger i linje med Lerums vision om att bli ledande miljökommun.

 

Tidplan

Aktuellt just nu i Gråbo centrum är att man färdigställer grönytan mellan etapp 1 och etapp 5 (se karta nedan). Där ska det anläggas grönytor och sittplatser samt en damm, se nerladdningsbar länk "Grönområde i Gråbo Centrum"  och nedan samt fotografi på området.

Det ska också byggas övergångsställe och farthinder på Hjällsnäsvägen, se nerladdningsbar läng "Åtgärdsförslag Gråbo" nedan. Arbetet planeras vara färdigställt i början av december.

Att bygga hundratals nya bostäder tar tid och bygget har bara börjat. Gråbo kommer att växa under många år framöver. Bredvid de nya husen kommer nya att ta form vilket innebär att området öster om det nybyggda Mjörnbotorget kommer att förbli en plats där det byggs och lastbilar kör. På grund av detta kommer ytskikten på vägen som passerar Mjörnbotorget, Mjörnbo allé, inte att färdigställas förrän husen och idrottshallen har byggts klart. Se mer info under fliken "Mjörnbo Allé - håll ut, det kommer att bli fint" till vänster.  

Här nedan följer de olika etappernas tidplaner:

  • Etapp 1 (se illustrationsbild nedan) inflyttning augusti 2017
  • Etapp 2, inflyttning 2017/2018
  • Villor öster om idrottshallen, planerad byggstart 2017/2018
  • Etapp 3, byggstart planerad hösten 2018.
  • Idrottshallen planerad byggstart 2018/2019
  • Etapp 4, planerad byggstart cirka 2020
  • Etapp 5, planerad byggstart cirka 2022