Utveckling av Gråbo centrum

Gråbo centrum står inför sin största förvandling på många år. Området vid Framtidstomten och Mjörnbotorget kommer att byggas ut med nya bostäder, verksamhetslokaler, gator och grönytor.

De närmaste fem åren byggs cirka 200 bostäder, verksamhets- och handelslokaler. Utbyggnadstakten av bostäder är beräknat till cirka 40 bostäder per år. Nya kvalitéer tillförs centrum med delvis öppen dagvattenhantering och bostadsentréer mot gaturum och torg vilket skapar förutsättningar för en mer levande centrummiljö. Att planera för tät, varierad bebyggelse i anslutning till kollektivtrafik och service ligger i linje med Lerums vision om att bli ledande miljökommun.

  Tidplan

  • Ombyggnation av Mjörnbotorget startade i juni 2016. Arbetet var klart i dec 2016 och invigningen hölls den 22 april 2017.
  • Första bostäderna beräknas vara klara sommaren 2017.
  • Parken i bostadsområdet beräknas vara klar i slutet 2017.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 28 augusti att anta detaljplanen för Gråbo centrum, etapp 1, östra delen med ändringen att de utpekade parkeringsplatserna på torgytan i detaljplaneförslaget stryks. Antagandehandlingarna har reviderat utifrån kommunfullmäktiges beslut och finns att läsa under ladda hem som du hittar längst ner på denna sida.

Detaljplanen överklagades. Länsstyrelsens beslutade den 27 november år 2014 att avvisa och avslå överklagandena av detaljplanen. Länsstyrelsens beslut överklagades till mark- och miljödomstolen och överklagandena skickades till Vänersborgs tingsrätt för behandling i januari år 2015.

Mark- och miljödomstolen kom fram till att det inte fanns skäl att göra en annan bedömning än den länsstyrelsen har gjort. Överklagandena avslogs därför och länsstyrelsens beslut står fast. Längst ner på denna sida under ladda hem kan ni läsa mark-och miljödomstolens dom.

Domen kunde överklagas till mark- och miljööverdomstolen. Sista dagen för att överklaga domen var den 23 september. Ingen valde att överklaga domen och detaljplanen har vunnit laga kraft.