Ombyggnad av Gråbovägen

Nu pågår ett arbete med att ta fram lösningar för trafiksäkerheten längs med Gråbovägen.

Gråbovägen är en statlig väg där Trafikverket är väghållare. Korsningen Gråbovägen/Olstorpsvägen är olycksdrabbad och många oskyddade trafikanter vistas i området. Mitt på sträckan mellan korsningarna ligger två busshållplatser på var sin sida om Gråbovägen, vilka idag saknar en trafiksäker koppling för oskyddade trafikanter.

Med hänsyn till de trafikmängder som finns på Gråbovägen har trafikverket meddelat att de ska driva projektet i egen regi.

 

Genomfört arbete

Under 2016 genomfördes en åtgärdsvalsstudie för området tillsammans med Trafikverket och Västtrafik. Åtgärdsvalsstudien föreslår en cirkulationsplats vid korsningen Gråbovägen/ Olstorpsvägen. I korsningen Gråbovägen / Lundbyvägen föreslås antingen en cirkulationsplats eller ett vänstersvängfält. Detta är beroende på vilken lösning som är bäst utifrån de förutsättningar som finns i området. Vidare föreslås en förlängning av gång och cykelbanan från Stora Lundby kyrka fram till Gråbovägen.

Under hösten 2016 genomfördes en naturvärdesinventering i området, vilken belyste mycket höga naturvärden som måste beaktas.

Våren 2017 arbetade kommunen fram ett trafikförslag som lämnats till Trafikverket. Här föreslås fortsatt en cirkulationsplats med omstigningshållplats vid Olstorpsvägen, ett vänstersvängfält mot Lundbyvägen, samt en ny gång- och cykelväg söder om Stora Lundby kyrka.

 

Pågående arbete

Trafikverket och Lerums kommun har tecknat ett medfinansierings- och samverkansavtal för åtgärderna. Projektet ska nu tilldelas en projektledare hos Trafikverket. Enligt medfinansierings- och samverkansavtalet ska planeringsarbetet påbörjas under hösten 2019.   

 

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se.