Ombyggnad av Gråbovägen

Nu pågår ett arbete med att ta fram lösningar för trafiksäkerheten längst med Gråbovägen.

Korsningen Gråbovägen/Olstorpsvägen är olycksdrabbad och många oskyddade trafikanter vistas i området, varav många är skolbarn och ungdomar. Mitt på sträckan mellan korsningarna ligger två busshållplatser på var sin sida om Gråbovägen, vilka idag saknar en trafiksäker koppling för oskyddade trafikanter.

Gråbovägen är en statlig väg, där Trafikverket är väghållare. Med hänsyn till de trafikmängder som finns på Gråbovägen har Trafikverket meddelat att de ska driva projektet i egen regi.

Hur ser processen ut?

Under 2016 genomfördes en åtgärdsvalsstudie för området tillsammans med Trafikverket och Västtrafik. Åtgärdsvalsstudien föreslår en cirkulationsplats vid korsningen Gråbovägen/ Olstorpsvägen. En omstigningshållplats byggs och får en anslutning i cirkulationsplatsen. Detta för att undvika att fotgängare springer över Gråbovägen för att hinna med eventuellt bussbyte. I korsningen Gråbovägen/Lundbyvägen föreslås antigen en cirkulationsplats eller ett vänstersvängfält. Detta är beroende på vilken lösning som är bäst utifrån de förutsättningar som finns i området. Vidare föreslås en förlängning av gång- och cykelbanan från Stora Lundby Kyrka fram till Gråbovägen.

Under hösten 2016 genomfördes en naturvärdesinventering i området, vilken belyste mycket höga naturvärden som måste beaktas.

Våren 2017 arbetade kommunen fram ett trafikförslag som lämnats till Trafikverket. Här föreslås fortsatt en cirkulationsplats med omstigningshållplats vid Olstorpsvägen, ett vänstersvängfält mot Lundbyvägen, samt en ny gång- och cykelväg söder om Stora Lundby kyrka.

Nästa steg är att starta arbetet med vägplan. Trafikverket har meddelat att de ska driva arbetet med vägplanen. Efter att vägplanen är fastställd påbörjas arbetet med projektering och efterföljande byggnation.

Tidplan

Trafikverket har meddelat att de har resursbrist och måste prioritera interna uppdrag, varför projektledare för ombyggnationen vid Gråbovägen/Olstorpsvägen saknas. När projektledare finns tillgänglig är okänt. Lerums kommun för en dialog med Trafikverket för att försöka påskynda arbetet.    

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se.