Lerums Resecentrum

Lerums resecentrum ska innehålla förbättrade möjligheter för resande med kollektivtrafik, tåg och bussar.

Funktioner för resenärer, som väntrum, möjlighet till information och biljettköp, ska finnas enkelt tillgängliga. Tillgången till perronger och busshållplatser ska samlas under ett tak och på så sätt förenkla byten. Resecentrum kan också innehålla funktioner som kiosk, kafé och butiker.

I nuläget planeras byggnaden i tre våningar, med framförallt resefunktioner i bottenvåningen och andra centrumfunktioner i de övre planen.Stationsvägens gestaltning ska jämfört med idag bli mer intim och trygg. Illustrationerna som visas ovan är gjorda av SWECO.  

Resecentrum kommer att få en viktig funktion som fasad för hela Lerums centrum, ut mot järnväg och motorväg. Byggnaden för resecentrum tar befintliga parkeringsplatser i anspråk och för att kunna erbjuda pendlare parkering, har ett parkeringshus byggts väster om den föreslagna placeringen för resecentrum.  

Detaljplanen för resecentrum hittar ni att läsa längst ner på denna sida under ladda hem.

Tidplan

Den 1 februari börjar arbetet med förberedelser inför bussomflytten som ska göras inför byggnation av resecentrum. Först ska rondellen i korsningen Stationsvägen och Brovägen breddas mot det håll där parkeringen vid butiken Hemmakväll är idag. Det går att köra förbi i båda riktningarna men framkomligheten kommer att vara något begränsad. Arbetet beräknas pågå till i mitten av februari. Samtidigt görs ett mindre ledningsjobb utanför restaurang New York.  

För kännedom ska en ombyggnation av kommunhuset i Lerums göras med start i slutet av februari. Parkeringsplatserna i hörnet av kosningen Stationsvägen och Brobacken kommer då att försvinna. Området behövs som uppställningsplats under byggtiden. När ombyggnationen är klar kommer ytan att fungera som tillfällig bussparkering när grundarbetet för Resecentrum börjar.

Därefter är planen att i sommar starta ledningsarbetet på Adelstorpsvägen. Ett körfält kommer då att vara helt avstängt och trafiken kommer att ledas om. Flexlinjens hållplats kommer att flyttas till Stationsvägen under denna tid. 

Läs gärna "infoblad februari 2018" under ladda hem.

För övrigt forsätter arbetet med den fortsatta projekteringen för gångbron över järnvägsspåren samt för byggnaden resecentrum. Arbetet drivs av de inblandade aktörerna, Lerums kommun, Trafikverket och Västtrafik.

Projekteringen planeras vara färdig våren 2018. Därefter ska upphandling ske. Målsättningen är att upphandlingen ska vara klar sommaren 2018. När upphandlingen vunnit laga kraft kan byggnationen starta. Planen är att resecentrum ska kunna börja byggas hösten 2018.

Lerums kommun har också ansökt hos Lantmäteriet om en tredimensionell fastighetsbildning. Tanken är att Västtrafik ska äga första planet som ska domineras av resefunktioner och att den entreprenör som bygger resecentrum ska äga de andra två planen.   

Du kan också läsa om Lerums resecentrum på Västtrafiks hemsida.

Frågor?

Vill du veta mer om projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via mail kommun@lerum.se