Parkeringshuset i Lerum centrum

Torsdagen den 1 juni 2017 invigdes parkeringshuset efter drygt ett års byggande. Dagen efter, fredagen den 2 juni 2017 öppnar det för allmänheten.

Arbetet med byggnation av Lerums parkeringshus är äntligen klart. Invigningen skedde den 1 juni kl 12 av kommunalrådet Dennis Jeryd (S). Dagen efter, fredagen den 2 juni, kommer parkeringshuset att öppna för allmänheten.

Förutom 302 bilplatser erbjuder p-huset – som också fungerar som bullerskydd mot Lerums centrum – 16 elbilsplatser, 288 cykelplatser, 10 cykelboxar och 28 mc/mopedplatser. Dessutom utrustas p-huset med cykelpump och verktyg för att kunna göra enklare justeringar av cykel.

-          Det är lika mycket en cykelparkering som bilparkering. Taket är täckt av solceller som i huvudsak gör p-huset självförsörjande på el, säger projektledare Erik Seilinger, Lerums kommun.

Klängväxter kommer att finnas längs fasaderna och en liten park kommer att anläggas nordost om parkeringshuset. Dessutom är parkeringshuset byggt med sedumtak

-          Sedum ligger på de flesta tak, på så sätt minskar den hårdgjorda ytan. Det tar hand om dagvattnet och minskar också risken för översvämning vid plötsliga skyfall. Ett sedumtak dämpar buller och binder föroreningar i luften. Längs Stationsvägen finns även en så kallad Rain Garden, som fördröjer, filtrerar och renar dagvattnet, förklarar Erik.

Nya parkeringsplatser i Dergården

Byggnationen av parkeringshuset innebär att parkeringar tillfälligt försvinner från Stationsvägen i centrala Lerum. 48 platser för långtidsparkering finns bakom Lerums gymnasium. Infart via Pomonavägen.

Kommunen bygger parkeringshuset för att tillgodose behovet av parkering för kollektivresande. Pendelparkering finns vid stationerna Aspedalen och Aspen. Karta med parkeringar i centrala Lerum finns längst ner på den här sidan. 

Oxlar, askar och lindar har flyttats från Stationsvägen och har fått nya hem vid Aludden och Hede gärde.

Film från trädflytten

Parkeringshuset får påfyllning

Bakgrund regionen

Göteborgsregionens strukturbild där Lerums kommun ingår, innebär att bostadsbebyggelse ska planeras nära kollektivtrafikstråk och knutpunkter. Lerums kommun ingår också i K2020 som är en samverkan mellan Trafikverket, Västtrafik, Göteborgsregionen (GR) och Västra Götalandsregionen. Ökat resande med kollektivtrafik är målsättningen.

Parkeringshuset

Parkeringshuset är ett projekt i Lerums centrum. I parkeringshuset ska de resande kunna parkera sina cyklar och bilar för att sedan lätt via en bro komma ut på tågperrongen eller ta sig till planerade intilliggande resecentrum för vidare transport med tåg eller buss.

Många lättillgängliga cykelparkeringar vid resecentrum och parkeringshuset ska underlätta för Lerums invånare att ta cykeln istället för bilen till stationen. Cyklar och mopeder ska kunna parkeras i parkeringshuset vid ordentliga cykelställ. Cykelparkeringen förses med skyddande tak och anordning för fastlåsning. Utredning kring elcykel- och bilpooler pågår. Laddningsstolpar för elfordon planeras in i parkeringshuset på varje våningsplan. För att främja "hela-resan-perspektivet" pågår diskussioner med Västtrafik kring passersystem som kombinerar månadskort med parkeringstillstånd.

Hur kommer parkeringshuset att se ut?

Målet är att bygga en så energieffektiv byggnad som möjligt, i linje med
kommunens vision att bli ledande miljökommun. Sedumtak kommer att finnas.
Solceller för parkeringshusets behov av el lokaliseras på taket. För parkeringshusets byggnation vad gäller grönblå gestaltning flyttas skyddsvärda träd som inte får plats på sin nuvarande plats. Se vidare beskrivning av parkeringshuset med tillhörande bilder, markplaneringsskiss och ritningar i "Beskrivning av parkeringshuset i Lerums centrum", "illustrationsbilder", "markplaneringsskiss och "ritningar" som du kan ladda ner. Se längst ner på den här sidan.

Grönblå gestaltning

Sedumtak kommer att finnas för att ta hand om dagvatten. Solceller för parkeringshusets behov av el kommer att lokaliseras på taket. Klängväxter kommer att finnas längs fasaderna. En liten park kommer att anläggas nordost om parkeringshuset.

Hur ser tillståndsprocessen ut för parkeringshuset?

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 20 oktober att bevilja bygglov för parkeringshuset samt ett skyddsplank norr om Stationsvägen och det beslutet har nu vunnit laga kraft.

Varför byggs parkeringshuset?

Parkeringshuset är den första pusselbiten i utvecklingen av Lerums centrum. När p-huset börjar bli klart kan resecentrum byggas. Därefter är Lerum redo att ta emot cyklister och bilar som ska åka vidare med buss och tåg.

Byggstart för parkeringshuset är tidig vår 2016 och planeras stå färdigt i juni 2017. När parkeringshuset är klart kan resecentrum byggas.

När byggs parkeringshuset?

Arbetet med parkeringshuset påbörjas vecka 7 2016 och planeras stå färdigt i juni år 2017.

Hur finansieras parkeringshuset?

Kommunen får statliga bidrag för utbyggnad av pendelparkeringar. Övriga kostnader finansieras av kommunen. Totalt beräknas det kosta 90 miljoner att bygga.

Vad hände med träden som stod längs Stationsvägen?

Lindar, askar och oxlar har flyttas till Stenkullen för att inrama landskapet vid entrén till Lersådalens naturreservat. Några träd flyttades till Aludden. Nya träd kommer att planteras när området kring p-huset är färdigt.

Vad händer med parkeringarna under byggtiden?

Parkeringsplatser förvinner från Stationsvägen. Antalet varierar och är ibland fler och ibland färre än 144.

På Torpskolans parkering har en del av platserna blivit korttidsparkering på den övre delen, och långtidsparkering på den nedre delen.

Kommunen hänvisar också pendelparkerare till Aspen och Aspedalen, och på södra sidan motorvägen vid Hedlundsbacke. Kartor över parkeringarna finns längst ner på sidan.

Planen är att en grusparkering vid Dergården ska skapas, med infart via Pomonavägen, och ge 48 p-platser för långtidsparkering. Den parkeringen väntas bli klar under våren 2016.

Solkatten har korttidsparkering i parkeringshus under mark.

Vad händer med parkeringarna sedan i Lerum C?

I parkeringshuset kommer finnas 318 p-platser för bilar, varav 16 är elbilsplatser,  och cirka 288  p-platser för cyklar, 10 cykelboxar och 28 platser för moped och motorcyklar. Under 2016 medan p-huset byggs, kommer det att vara färre p-platser i centrum.

Just nu pågår en utredning om parkering. Inventeringen är gjord och nu är det dags att titta på parkeringsinformation, samutnyttjande och parkeringsreglering.

Vad händer med återvinningsstationen?

Befintlig återvinningsstation har stängts och är ersatt av två mindre, en väster om vårdcentralen och en öster om gamla järnvägsstationen. Alla materialslag kommer att finnas på de nya stationerna.

Frågor?

För mer information om olika delar av projektet, kontakta följande:

Projektledare parkeringshuset
Petter Winberg, projektledare, Lerums kommun 072-981 79 93, e-post petter.winberg@lerum.se

Projektledare Lerums centrum
Alvaro Florez, projektledare Lerums kommun, 0302-52 14 66 e-post alvaro.florez@lerum.se

Projektledare trafik, återvinningsstationer
Anna Jägemalm telefon 0302 52 11 22, e-post anna.jagemalm@lerum.se

Handläggare bygglov
Marianne Sörgard, telefon 0302 52 12 40, e-post bygglovsenheten@lerum.se