Väg till Öxeryd

Lerums kommun arbetar för att väg samt en gång och cykelbana ska kunna byggas ut längs Kolborydsvägen mellan Hulan och Öxeryd.

Bakgrund

Lerums kommun arbetar med en vägplan för väg samt gång och cykelbana längs Kolborydsvägen mellan Hulan och Öxeryd. En vägplan kommer att upprättas för delsträckan som ligger utanför detaljplanelagt område. I den förstudie som slutfördes år 2014 utkristalliserades två alternativa sträckningar och kommunen har efter det senaste samrådet valt att arbeta efter alternativ 1, se nedan för mer information. 

Samråd Vägplan

Lerums kommun har nu tagit fram ett förslag på utbyggnad av väg samt gång och cykelbana för sträckan mellan Hulan och Öxeryd som ligger utanför detaljplanelagt område. Detta förslag är resultatet av den tidigare lokaliseringsstudien samt inkomna synpunkter därifrån och följer i huvudsak det tidigare alternativ 1. Detta alternativ 1 innebär att en ny väg för biltrafik byggs söder om kolborydsvägen och ansluter till befintlig väg både öster och väster om Kolboryds gård. Den befintliga delen av Kolborydsvägen blir istället gång- och cykelbana. Se gärna länk till illustrationskarta nedan.

Synpunkter på samrådshandlingen som ställdes ut under oktober månad 2016 behandlas nu och utifrån dessa görs eventuellt vissa justeringar och ett färdigt förslag till vägplan arbetas fram. 

Tidsplan

Länsstyrelsen har nu godkänt miljökonsekvensbeskrivningen. Lerums kommun planerar att under maj månad gå ut på granskning med den framtagna vägplanen. Några mindre justeringar kommer att göras av den föreslagna vägplanen utefter inkomna synpunkter under samrådet.  

Parallellt med arbetet för delen utanför detaljplanelagt område så ska också de två delarna som gränsar mot Öxeryd respektive Hulan fortsatt studeras.

Finansiering för genomförandet finns med i investeringsbudget 2016.

Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer kan du kontakta projektledare Hanna Jonsson, e-post hanna.jonsson@lerum.se, telefon 0302-52 10 13.