Väg till Öxeryd

Förbindelseväg till Öxeryd.

Bakgrund

Lerums kommun arbetar med en vägplan för väg samt gång och cykelbana längs Kolborydsvägen mellan Hulan och Öxeryd. En vägplan kommer att upprättas för delsträckan som ligger utanför detaljplanelagt område. I den förstudie som slutfördes 2014 utkristalliserades två alternativa sträckningar och Lerums kommun har efter det senaste samrådet valt att arbeta efter förslag 1. 

 

Samråd Vägplan

Lerums kommun har nu tagit fram ett förslag på utbyggnad av väg samt gång och cykelbana för sträckan mellan Hulan och Öxeryd som ligger utanför detaljplanelagt område. Detta förslag är resultatet av den tidigare lokaliseringsstudien samt inkomna synpunkter därifrån och följer i huvudsak det tidigare Alternativ 1.

Synpunkter på samrådshandlingen som ställdes ut under oktober månad 2016 behandlas nu och utifrån dessa görs eventuellt vissa justeringar och ett färdigt förslag till vägplan arbetas fram. 

 

Tidsplan

Efter att tiden för synpunkter löpt ut den 26 oktober kommer ett förslag till vägplan att färdigställas. När ett beslut om vägplan fattats kan vägplanen fastställas hos Trafikverket och detaljprojektering ske.

Parallellt med arbetet för delen utanför detaljplanelagt område så ska också de två delarna som gränsar mot Öxeryd respektive Hulan fortsatt studeras.

Finansiering för genomförandet finns med i investeringsbudget 2016.

Upplysningar

Upplysningar om projektet lämnas av projektledare Hanna Jonsson, e-post hanna.jonsson@lerum.se ,  telefon 0302-52 10 13.