Väg till Öxeryd

Förbindelseväg till Öxeryd.

Bakgrund

Lerums kommun arbetar med en Lokaliseringsstudie för val av alternativ sträckning för ny gång- och cykelbana längs Kolborydsvägen mellan Hulan och Öxeryd. En vägplan kommer att upprättas för delsträckan som ligger utanför detaljplanelagt område. I den förstudie som slutfördes 2014 utkristalliserades två alternativa sträckningar.

Alternativ 0+

Parallell gång- och cykelväg anläggs sydväst om befintlig väg. Befintlig bilväg förbi Kolboryds gård bibehålls, nya mötesplatser anläggs.

Alternativ 1

Gång- och cykeltrafiken leds på befintlig väg. Ny parallell bilväg anläggs sydväst om befintlig väg förbi Kolboryds gård.

Samråd

Samråd har under tiden 12 oktober till 6 november 2015 skett med direkt berörda markägare utanför detaljplanelagt område. Myndigheter, föreningar och övrig allmänhet har också haft tillfälle att ta del av samrådshandlingen och inkomma med synpunkter på förslagen. Arbetet med att sammanställa dessa inkomna synpunkter är nu klart och har resluterat i en samrådsredogöresle.

Samrådsredogörelsen finns att ladda ner som PDF längst ner på sidan.

Vad händer nu?

Samrådsredogörelsen kommer att resultera i en komplettering av tidigare framtagen samrådsredogörelse samt studier av inkomna synpunkter, bedömning och förslag om val av utbyggnadsalternativ. När ett beslut om alternativ fattats kan vägplanen fastställas hos Trafikverket och detaljprojektering ske.

Parallellt med arbetet för delen utanför detaljplanelagt område så ska också de två delarna som gränsar mot Öxeryd respektive Hulan fortsatt studeras.

Finansiering för genomförandet finns med i investeringsbudget 2016.

Upplysningar

Upplysningar om projektet lämnas av projektledare Hanna Jonsson, e-post hanna.jonsson@lerum.se ,  telefon 0302-52 10 13.