Väg till Öxeryd

Lerums kommun planerar för väg samt gång- och cykelbana längs Kolborydsvägen mellan Hulan och Öxeryd.

Bakgrund

En förstudie gjord år 2014 visade två alternativa sträckningar för väg samt gång- och cykelbana längs Kolborydsvägen. Kommunen har efter det senaste samrådet valt att arbeta vidare med alternativ 1, se nedan för mer information. 

Vägplan

Lerums kommun har nu tagit fram ett förslag på utbyggnad av väg samt gång- och cykelbana för sträckan mellan Hulan och Öxeryd som ligger utanför detaljplanelagt område. Detta förslag är resultatet av den tidigare lokaliseringsstudien samt inkomna synpunkter och följer i huvudsak det tidigare alternativ 1. 
Alternativ 1 innebär att en ny väg för biltrafik byggs söder om Kolborydsvägen och ansluter till befintlig väg både öster och väster om Kolboryds gård. Den befintliga delen av Kolborydsvägen blir istället gång- och cykelbana. Se illustrationskarta nedan.

Tidsplan

Vägplanen har nu skickats in till Trafikverket för fastställelse. I väntan på fasställelse projekteras vägen. Detta för att kunna snabbt starta med upphandling när vägplanen är fastställd och har vunnit laga kraft. Preliminär byggstart beräknas ske våren 2018.  

Parallellt med arbetet för delen utanför detaljplanelagt område så ska också de två delarna som gränsar mot Öxeryd respektive Hulan fortsatt studeras.

Finansiering för genomförandet finns med i kommunen investeringsbudget år 2016.