Väg till Öxeryd

Lerums kommun planerar för väg samt gång- och cykelbana längs Kolborydsvägen mellan Hulan och Öxeryd.

Bakgrund

En förstudie, gjord år 2014 visade två alternativa sträckningar för väg samt gång- och cykelbana längs Kolborydsvägen. Kommunen har efter det senaste samrådet valt att arbeta vidare med alternativ 1, nedan beskrivs alternativet.

Vägplan

Lerums kommun har tagit fram ett förslag på utbyggnad av väg samt gång- och cykelbana för sträckan mellan Hulan och Öxeryd som ligger utanför detaljplanelagt område. Detta förslag är resultatet av den tidigare lokaliseringsstudien samt inkomna synpunkter och följer i huvudsak det tidigare alternativ 1. 

Alternativ 1 innebär att en ny väg för biltrafik byggs söder om Kolborydsvägen och ansluter till befintlig väg både öster och väster om Kolboryds gård. Den befintliga delen av Kolborydsvägen blir istället gång- och cykelbana.

Under ladda hem kan du läsa granskningshandlingar från maj år 2017 samt fastställelsehandlingar från november år 2017 som beskriver förslaget samt tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Tidsplan

Vägplanen har skickats in till Trafikverket för fastställelse och detta har nu gjorts. Trafikverket har genom annons i Post- och inrikestidningar den 12 januari meddelat detta. Beslut inklusive infomation om hur man överklagar kommer att finnas tillgängligt för allmänheten hos Lerums kommuns kundcenter KomIn, Lerums kommunhus på Bagges torg, från och med den 24 januari till den 14 februari 2018. 

Projektering av vägen pågår samtidigt. Detta för att kunna starta med upphandling när vägplanen är fastställd och har vunnit laga kraft. Preliminär byggstart för denna del beräknas ske våren 2018.

Finansiering för genomförandet finns med i kommunen investeringsbudget år 2016.