Väg till Öxeryd

Lerums kommun planerar för väg samt gång- och cykelbana längs Kolborydsvägen mellan Hulan och Öxeryd.

Bakgrund

En förstudie gjord år 2014 visade två alternativa sträckningar för väg samt gång- och cykelbana längs Kolborydsvägen. Kommunen har efter det senaste samrådet valt att arbeta vidare med alternativ 1, se nedan för mer information. 

Vägplan

Lerums kommun har nu tagit fram ett förslag på utbyggnad av väg samt gång- och cykelbana för sträckan mellan Hulan och Öxeryd som ligger utanför detaljplanelagt område. Detta förslag är resultatet av den tidigare lokaliseringsstudien samt inkomna synpunkter och följer i huvudsak det tidigare alternativ 1. 
Alternativ 1 innebär att en ny väg för biltrafik byggs söder om Kolborydsvägen och ansluter till befintlig väg både öster och väster om Kolboryds gård. Den befintliga delen av Kolborydsvägen blir istället gång- och cykelbana. Se illustrationskarta nedan.

Tidsplan

Vägplanen har nu skickats in till Trafikverket för fastställelse. I väntan på fasställelse projekteras vägen. Detta för att kunna snabbt starta med upphandling när vägplanen är fastställd och har vunnit laga kraft. Preliminär byggstart för denna del beräknas ske våren 2018.

Men redan under hösten 2017 påbörjas arbetet på första delen som redan finns inom detaljplan, den som ligger närmast Hulan. Lerums kommun kommer här att bygga en gång och cykelbana från Lindex och upp till Örhwalls backe. Arbetet kommer att påbörjas i vecka 45 och planeras vara färdigställd i slutet av december 2017. 

Finansiering för genomförandet finns med i kommunen investeringsbudget år 2016.