Väg till Öxeryd

Lerums kommun arbetar för att väg samt en gång och cykelbana ska kunna byggas ut längs Kolborydsvägen mellan Hulan och Öxeryd.

Bakgrund

Lerums kommun arbetar med en vägplan för väg samt gång och cykelbana längs Kolborydsvägen mellan Hulan och Öxeryd. En vägplan kommer att upprättas för delsträckan som ligger utanför detaljplanelagt område. I den förstudie som slutfördes år 2014 utkristalliserades två alternativa sträckningar och kommunen har efter det senaste samrådet valt att arbeta efter alternativ 1, se nedan för mer information. 

Samråd Vägplan

Lerums kommun har nu tagit fram ett förslag på utbyggnad av väg samt gång och cykelbana för sträckan mellan Hulan och Öxeryd som ligger utanför detaljplanelagt område. Detta förslag är resultatet av den tidigare lokaliseringsstudien samt inkomna synpunkter därifrån och följer i huvudsak det tidigare alternativ 1. Detta alternativ 1 innebär att en ny väg för biltrafik byggs söder om kolborydsvägen och ansluter till befintlig väg både öster och väster om Kolboryds gård. Den befintliga delen av Kolborydsvägen blir istället gång- och cykelbana. Se gärna länk till illustrationskarta nedan.

Förslaget som arbetats fram finns tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen tillgängligt för granskning under tiden 10 maj till och med 31 maj hos kommunens kundcenter KomIn, på Bagges torg.

Under denna tiden finns handlingarna även att ladda ner längre ner på denna sida.

Den som vill lämna synpunkter på detta förslag ska göra detta skriftligen senast den 31 maj till kommun@lerum.se eller i brev till

Lerums Kommun
Sektor Samhällsbyggnad
Projektenheten
443 80 Lerum

Märk ditt brev med "Vägplan Öxeryd".

  

Tidsplan

Lerums kommun kungör att granskning av vägplan gällande Väg till Öxeryd hålls under tiden 10 maj till och med 31 maj. Några mindre justeringar kommer eventuellt att göras av den föreslagna vägplanen utefter inkomna synpunkter under granskningsperioden. Därefter ska vägplanen upp för antagande.   

Parallellt med arbetet för delen utanför detaljplanelagt område så ska också de två delarna som gränsar mot Öxeryd respektive Hulan fortsatt studeras.

Finansiering för genomförandet finns med i investeringsbudget 2016.

Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer kan du kontakta projektledare Hanna Jonsson, e-post hanna.jonsson@lerum.se, telefon 0302-52 10 13.