Väg till Öxeryd

Lerums kommun planerar för väg samt gång- och cykelbana längs Kolborydsvägen mellan Hulan och Öxeryd.

Bakgrund

En förstudie, gjord år 2014 visade två alternativa sträckningar för väg samt gång- och cykelbana längs Kolborydsvägen. Kommunen har efter det senaste samrådet valt att arbeta vidare med alternativ 1, nedan beskrivs alternativet.

Vägplan

Lerums kommun har tagit fram ett förslag på utbyggnad av väg samt gång- och cykelbana för sträckan mellan Hulan och Öxeryd som ligger utanför detaljplanelagt område. Detta förslag är resultatet av den tidigare lokaliseringsstudien samt inkomna synpunkter och följer i huvudsak det tidigare alternativ 1. 

Alternativ 1 innebär att en ny väg för biltrafik byggs söder om Kolborydsvägen och ansluter till befintlig väg både öster och väster om Kolboryds gård. Den befintliga delen av Kolborydsvägen blir istället gång- och cykelbana.

Under ladda hem kan du läsa granskningshandlingar från maj år 2017 samt fastställelsehandlingar från november år 2017 som beskriver förslaget samt tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Tidsplan

Vägplanen har skickats in till Trafikverket för fastställelse. I väntan på fastställelse projekteras vägen. Detta för att kunna starta med upphandling när vägplanen är fastställd och har vunnit laga kraft. Preliminär byggstart för denna del beräknas ske våren 2018.

Under hösten 2017 påbörjas arbetet på första delen som redan finns inom detaljplan, den som ligger närmast Hulan. Lerums kommun kommer här att bygga en gång och cykelbana från Lindex och upp till Örhwalls backe. Arbetet påbörjas i vecka 45 och planeras vara färdigställd i slutet av december 2017. 

Finansiering för genomförandet finns med i kommunen investeringsbudget år 2016.