Ny väg och gång- och cykelbana till Öxeryd

Ny väg och gång- och cykelbana längs Kolborydsvägen mellan Hulan och Öxeryd.

Bakgrund

En förstudie, gjord 2014, visade två alternativa sträckningar för väg samt gång- och cykelbana längs med Kolborydsvägen. Lerums kommun har valt att arbeta vidare med förslaget som innebär att en ny väg för biltrafik byggs söder om Kolborydsvägen och ansluter till befintlig väg både öster och väster om Kolboryds gård. Den befintliga delen av Kolborydsvägen blir istället gång- och cykelbana.

Under ladda hem kan du läsa granskningshandlingar från maj 2017 samt fastställelsehandlingar från november 2017 som beskriver förslaget samt tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.   

Byggnation

Arbetet med att bygga en gång och cykelbana mellan Hulan och Öxeryd har delats in i tre etapper, se kartbild ovan och under ladda hem.

Etapp 1

Etapp 1 är från Lindex i Hulan och förbi Nygårds Ekar. Etapp 1 är i stort sett färdigställd. Gång- och cykelbanan är färdigbyggd fram till övre Rydsbergsvägen. Den sista delen av etapp 1 sker i samband med byggnation av etapp 2a.

Etapp 2

Etapp 2 innehåller den fortsatta utbyggnaden av gång- och cykelvägen samt den nya bilvägen förbi Kolboryds gård. Etappen avslutas vid infarten till det gamla tvätteriet. Etapp 2 har i sin tur delats in i två delar. Arbetsnamnen är 2a och 2b.

Etapp 2a är fortsättningen på gång och cykelbanan och inte den nya bilvägen. Etappen sträcker sig förbi de två stora ekarna, norr om Kolboryds gård (där gång och cykelbanan ska gå på befintlig bilväg). Hållplats Kolborydsvägen kommer att byggas om i samband med den fortsatta byggnationen av gång och cykelbanan i etapp 2a.

Etapp 2b är den nya bilvägen (förbi Kolboryds gård) gång och cykelbana på befintlig bilväg samt gång och cykelväg parallellt med befintlig väg från Kolboryds gård till det gamla tvätteriet.  

Etapp 3

Den sista etappen innebär byggnation av en gång- och cykelbana från vägplansgräns fram till krysset där Kolborydsvägen övergår till Svedernavägen och Lottas väg. Etapp 3 är den sista etappen för utbyggnad av gång och cykelbana utmed Kolborydsvägen. Sträckningen kommer att gå parallellt med befintlig bilväg. Etapp 3 är ännu inte projekterad varför kommunen inte kan visa en detaljerad sträckning.

För att göra plats för en gång- och cykelbana kommer kommunen anlita en entreprenör för att flytta en stenmur som finns på del av sträckan. Länsstyrelsen har gett kommunen tillstånd att flytta muren. Muren kommer att flyttas inför byggnationen av den nya förskolan uppe i Öxeryd.

Tidplan

Etapp 1: Etapp 1 är klar. 

Etapp 2: Etapp 2a är klar. När det gäller Etapp 2b är det byggstart mitten av december 2019 och det beräknas vara klart juni 2020. 

Etapp 3: Projektering av etapp 3 pågår. Preliminär byggstart 2020. Gång- och cykelbanan kommer att byggas upp till och med förstärkningslagret på del av sträckan. Etapp 3 beräknas vara färdigutbyggd vintern 2020.

Du kan se en tydligare preliminär tidsplanering under ladda hem.  

Frågor?

Projektet kommer påverka framkomligheten och parkeringen för Stamsjö spåret, leden förbi Kolboryds gård, och trafiken.

Har du fler frågor kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se