Väg till Öxeryd

Lerums kommun planerar för väg samt gång- och cykelbana längs Kolborydsvägen mellan Hulan och Öxeryd.

Arbetet med att bygga en gång- och cykelbana mellan Hulan och Öxeryd har delats in i tre etapper, se kartbild ovan och under ladda hem.

Etapp 1

Etapp 1 är byggnation från Lindex i Hulan upp till Nygårds Ekar. I samband med byggnationen flyttas hållplats Mor Annans väg. Byggnation av etapp 1 är i slutskedet. Arbetet med asfaltering av bilväg, byggnation av gupp och gabionmur samt finplanering återstår. Fräsning och asfaltering av körbana är planerad till 30-31 maj. Lerums kommun ber om visad hänsyn vid byggarbetsplatsen och beklagar de eventuella förseningar som detta kan medföra.

Etapp 2

Etapp 2 sträcker sig mellan Nygårds Ekar, förbi Kolboryds gård, till det gamla tvätteriet. En förstudie, gjord 2014 visade två alternativa sträckningar för väg samt gång- och cykelbana längs med kolborydsvägen. Lerums kommun har valt att arbeta vidare med förslaget som innebär att en ny väg för biltrafik byggs söder om Kolborydsvägen och ansluter till befintlig väg både öster och väster om Kolboryds gård. Den befintliga delen av Kolborydsvägen blir istället gång- och cykelbana.  

Under ladda hem kan du läsa granskningshandlingar från maj år 2017 samt fastställelsehandlingar från november år 2017 som beskriver förslaget samt tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Etapp 3

Den sista etappen innebär byggnation av en gång- och cykelbana från vägplansgräns fram till krysset där Kolborydsvägen övergår till Sveredernavägen och Lottas väg. För att göra plats för en gång- och cykelbana kommer kommunen anlita en entreprenör för att flytta en stenmur på del av sträckan. Länsstyrelsen har gett kommunen tillstånd att flytta muren.

 

Tidsplan

Etapp 1: Byggnation pågår. Beräknas vara klart i slutet på april 2018.

Etapp 2: Vägplanen är fastställd och har vunnit laga kraft. Projektering pågår. Preliminär byggstart är hösten 2018.

Etapp 3: Flytt av stenmur planeras ske under 2018.