Bostäder mellan Stamsjövägen och Alebäcken

Området ligger i södra delen av Lerums tätort, väster om Lilla Stamsjön, cirka en km från Lerums centrum mellan Stamsjövägen och Alebäcken.

Nu pågår planering för byggnation av cirka 12 bostäder enligt ny detaljplan för området. De nya bostäderna öster om Brännåsvägen föreslås placeras tätt och med små tomter runt om en gemensam grönyta. Väster om Brännåsvägen möjliggörs också byggnation av tre småhus. Området inkluderar även naturmark ned mot Alebäcken.

Nedan kan du se detaljplanen och en illustrationskarta samt läsa tillhörande handlingar som beskriver förslaget och utredningar för området.

Vad har hänt tidigare?

  • Detaljplanen godkändes av kommunstyrelsen den 20 september och den 26 oktober 2017 antogs detaljplanen av kommunfullmäktige.

  • Beslutet om att anta detaljplanen överklagades. Mark- och miljödomstolen beslutade den 2 mars 2018 att avslå överklagandet. Ingen överklagade detta beslut och detaljplanen har vunnit laga kraft.