Bostäder och kontor vid Åsenvägen

Nu pågår planeringen för byggnation av cirka 50 nya bostäder och kontorsverksamhet enligt ny detaljplan för området.

Området ligger söder om Lerums centrum mellan Södra Långvägen och Åsenvägen, i nära anslutning till de två hållplatserna Lerums station och Aspedalen. Avståndet till stationerna är cirka 600 meter.

Förslaget innebär ett kombinerat kontors- och bostadshus längs med Södra Långvägen. I anslutning till och öster om detta hus kan ytterligare tre bostadshus byggas för att bilda en halvsluten innergård.

Nedan kan du se detaljplanen och en illustrationskarta samt läsa tillhörande handlingar som beskriver förslaget och utredningar för området.

Vad har hänt tidigare?

  • Kommunstyrelsen godkände detaljplanen för bostäder vid Åsenvägen den 4 oktober och den 26 oktober 2017 antogs detaljplanen av kommunfullmäktige.

  • Beslutet om att anta detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen beslutade den 4 april 2018 att avslå överklagandet. Domstolen gjorde bedömningen att kommunen har tagit fram detaljplanen på ett formellt riktigt sätt och hållit sig inom det handlingsutrymme som reglerna i plan- och bygglagen ger kommunen vid detaljplaneläggning. Mark- och miljödomstolen anser inte att kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplanen skulle upphävas.

  • Mark- och miljödomstolens dom överklagades vidare till Mark- och miljööverdomstolen som den 5 juni 2018 beslutade att inte ge prövningstillstånd vilket innebär att mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast och därmed har detaljplan för bostäder vid Åsenvägen vunnit laga kraft.

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommun kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post klicka här.