Ombyggnad av Kring Alles väg

Ombyggnationen av Kring Alles väg kommer att ske i två etapper. Under vintern år 2016 byggs en gång och cykelbana samt tre refuger. Under år 2017 breddas vägen som möjliggör parkeringsplatser.

Lerums kommun har tidigare informerat om att del av Kring Alles väg kommer byggas om och få samma utseende som Ritchers väg. På grund av förutsättningar som upptäcktes på platsen när kantsten skulle läggas ut kommer ombyggnationen ske i två etapper. Under vintern kommer kommunen bygga en gång- och cykelbana längs med sträckan, samt tre refuger för att få en hastighetsdämpande effekt. Under år 2017 kommer vägen breddas mot gräsytan i nord-öst för att möjliggöra parkeringar längs med sträckan.

Anledningen till ändringen är trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. För att körbanan och parkering skulle få tillfredställande bredd skulle det vara nödvändigt att smalna av  gång- och cykelbanan  två meter på vissa ställen. Längs med gång- och cykelbanan finns ett stort antal fastighetsanslutningar, som går rätt ut på gång- och cykelbanan. Den smalare sektionen på gång- och cykelbanan innebär en högre kollesionsrisk mellan fotgängare och cyklister, varför kommunen har ändrat sin ursprungliga plan.

Tidsplan

Byggnationen av gång- och cykelbanan genomfördes under december år 2016.  Parkeringsplatserna planeras vara färdigställda under april månad år 2017.

Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller projektledare Rebecca Greek, e-post rebecca.greek@lerum.se.