Ombyggnad av ventilations- och vattenreningssystem på Vattenpalatset

Under år 2017 har förvaltningen på Lerums kommun undersökt bassängens och byggnadens status i samband med uppdraget att byta ut vattenrenings- och ventilationssystemet på badanläggningen Vattenpalatset i Lerum. Kommunstyrelsen har utifrån resultatet beslutat att avbryta projektet.

Kommunen har utfört förundersökningar och gjort en förstudie rörande Vattenpalatset, då både personal och besökare klagat på inomhusmiljön på badanläggningen Vattenpalatset i Lerum.

För att badanläggningen ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet enligt nuvarande badbelastning men ändå klara gällande krav på vattenrening och luftkvalité krävs ett utbyte av både vattenreningssystemet och luftbehandlingssystemet.

Ytterligare undersökningar av det befintliga systemet för vattenrening och luftbehandling samt byggnades status har gjorts. Dessa visade att fler åtgärder behöver göras och kostanderna översteg befintlig budget. Kommunstyrelsen har därför beslutat att avsluta projektet att byta ut systemen och istället gett förvaltningen i uppdrag att utföra de underhållsåtgärder som krävs för att vidmakthålla kvalitén i anläggningen under 4 år. 

Förvaltningen fick vidare ett uppdrag att utreda en långsiktig lösning för Vattenpalatsets fortsatta upprustning, utformning och drift utifrån möjliga tekniska lösningar och med hänsyn till samhällsutvecklingen. Denna utredning ska presenteras för kommunstyrelsen senast under våren 2018.      

Tidsplan

Förvaltningen arbetar vidare utifrån det nya uppdrag som givits.

Frågor?

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via mail kommun@lerum.se