Ombyggnation av Torpskolan och Knappekullaskolan

Sektor samhällsbyggnad har fått i uppdrag från sektor Lärande att utreda möjligheterna till ombyggnation av Torpskolan och Knappekullaskolan. Orsak till ombyggnation är att de båda skolorna ska bli F-9 skolor. Byggtekniska undersökningar av de båda skolorna har gjorts och dessa visar att Knappekullaskolan inte kan byggas ut som planerat.

Lerums kommun växer och vi är trångbodda i skolorna i Norra Lerum. För att möta framtida behov har kommunstyrelsen beslutat att Torpskolan och Knappekullaskolan ska byggas om för att kunna ta emot ca 600-800 elever från förskoleklass upp till årskurs 9. Idag går årskurs 6-9 på Torpskolan och från förskola upp till årskurs 5 på Knappekullaskolan.

Tidplan

Under hösten 2017 har byggtekniska undersökningar genomförts och dessa visar att en ombyggnation av Knappekullaskolan blir svår att genomföra på grund av nya riktvärden för buller i utomhusmiljö. Arbetet fortsätter med att ta fram alternativa lösningar. Förvaltningen arbetar med två alternativ:

1. Ny byggnad placeras på nuvarande tomt och byggnaden kan då fungera som ett bullerskydd.

2. Ny skola byggs i Norra Hallsås.

Detta påverkar tidplanen när de båda skolorna kan vara klara. Skolorna behöver byggas samtidigt för att kunna erbjuda tillräckligt med elevplatser.

Frågor?

Har du frågor kring projektet är du välkommen att kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via mail på kommun@lerum.se