Stabilitetsåtgärder vid Dergården och Torpskolan

Lerums kommun har ansökt hos mark och miljödomstolen om tillstånd för vattenverksamhet för att kunna göra nödvändiga skredförebyggande åtgärder längs med Säveån vid Dergården samt vid Torpskolan.

Lerums kommun har under en längre tid haft problem med sättningar i Lerums gymnasium. I samband med att förslagen lades fram om en ökad exploatering i Dergårdsområdet och vid Torpskolans parkering blev frågan om skredförebyggande åtgärder aktuell igen. Utredningar visade att erosion- och stabilitetsförbättrande åtgärder behövs i form av ett förstäkt erosionssskydd / tryckbank i Säveån. Det ansågs behövas för att säkra befintliga förhållanden och om en ökad exploatering ska ske. 

Men har sedan 2015 gjort flera utredningar och under våren 2017 ansökte Lerums kommun om tillstånd enligt miljöbalken (1908:808) att i stabilitetshöjande syfte anlägga erosionsskydd m.m. inom Dergårdsområdet samt vid Torpskolans parkering.

I november hade Lerums kommun och Mark- och Miljödomstolen förhandlingar och positivt besked lämnades av Mark- och miljödomstolen den 17 december 2017. Beslutet vann laga kraft den 8 januari 2018.

Tidplan

Nu pågår projektering av åtgärderna och upphandling av entreprenör ska starta under sommaren 2018.

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta Lerums kommuns kundcenter på telefon 0302-52 10 00 eller via mail kommun@lerum.se