VA-utbyggnad i Torpadal

Lerums kommun planerar att bygga ut vatten- och spillvattenledningar i Torpadal. Området utpekas som högt prioriterat i styrdokumentet Lerums strategiska VA-planering. Just nu pågår utredningsarbete i området.

Lerums kommun har i styrdokumentet "Lerums strategiska VA-planering" pekat ut Torpadal som ett högt prioriterat område att bygga ut vatten och spillvattenledningar i. Området ligger strategiskt bra och har under senare år exploaterats i allt högre grad. 

Behovet och den ökade exploateringen har medfört att Lerum kommun i investeringsbudgeten 2017 och 2018 tillsatt särskilda medel för utbyggnad av VA i området.  

Tidplan

Just nu pågår projektering av arbete med bland annat geotekniska undersökningar och dagvattenutredningar. Preliminär byggstart är under 2019.

Frågor?

Har du frågor kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se