Bostäder vid Skiffervägen

Nu byggs det 21 bostadsrättsradhus i Stenkullen med närhet till motion och kommunal service av Myresjöhus.

Området ligger centralt i samhället Stenkullen mycket nära ett omfattande serviceutbud med skola, förskola, idrottsplatser och kommersiell service. I närheten finns även en station för pendeltåg samt busshållplatser.

Området som helhet utgör ur landskapsperspektiv en grönyta i ett bebyggt område. En exploatering innebär visserligen att naturmark försvinner men konsekvenserna bedöms som små, då några naturvårdsintressanta arter eller miljöer inte direkt berörs.

Radhusen har en mellanliggande del med carport och kan ge en god anpassning till den kuperade terrängen. Samtliga hus ligger betydligt lägre än den befintliga bebyggelsen med enbostadshus i öster. Den befintliga lokalgatan i norr, Skiffervägen, används för biltrafiken till området. Gatan förlängs söderut som bostadsgata. Denna gata används även för gång- och cykeltrafiken och även som del av motionsslinga runt Stenkullens IP.

Det är Myresjöhus som bygger totalt 21 bostadsrättsradhus, se länk till projektet nedan.

Tidplan

Byggnation pågår nu enligt detaljplan och beräknas vara färdig i slutet av år 2017. 

Mer information