Bostäder vid Skiffervägen

13 passivradhus i Stenkullen med närhet till motion.

Området ligger centralt i samhället Stenkullen mycket nära ett omfattande serviceutbud med skola, förskola, idrottsplatser och kommersiell service. I närheten finns även en station för pendeltåg samt busshållplatser.

Området som helhet utgör ur landskapsperspektiv en grönyta i ett bebyggt område. En exploatering innebär visserligen att naturmark försvinner men konsekvenserna bedöms som små, då några naturvårdsintressanta arter eller miljöer inte direkt berörs.

Radhusen har en mellanliggande del med carport och kan ge en god anpassning till den kuperade terrängen. Samtliga hus ligger betydligt lägre än den befintliga bebyggelsen med enbostadshus i öster. Den befintliga lokalgatan i norr, Skiffervägen, används för biltrafiken till området. Gatan förlängs söderut som bostadsgata. Denna gata används även för gång- och cykeltrafiken och även som del av motionsslinga runt Stenkullens IP.