Stenkullenvägens omläggning - Arbetsplan

Förbigångsspår på Västra stambanan i Stenkullen håller nu på att byggas ut.

Järnvägsplan föreslår två nya spår

Enligt trafikverkets järnvägsplan förslås det att två nya spår byggs norr om befintlig järnväg och öster om Stenkullens station. Utbyggnaden norrut kan medföra att den parallellt liggande Stenkullevägen med gång- och cykelväg kommer att behöva flyttas norrut en cirka 500 meter lång sträcka. För detta upprättas en arbetsplan parallellt med järnvägsplan. Hus i Vattenfallsbyn kan behöva flyttas eller lösas in. Spåren omdisponeras så att de två yttre spåren kan användas som förbigångsspår medan mittenspåren reserveras för genomgående trafik.. Spåren är knappt 1000 meter långa och byggs mellan Stenkullens station och en plankorsning vid Hunstugan. Vibrations- och bullerskyddsåtgärder kan också bli aktuella.

Arbetsplan

I samband med att Trafikverket ställde ut sin järnvägsplan ställde Lerums kommun ut arbetsplan för flyttning av Stenkullenvägen och upphävande för del av detalj- och stadsplan.
Den del av befintlig väg som enligt arbetsplan inte tas i anspråk för den ombyggda vägen föreslås dras in från allmänt underhåll, vilket innebär att vägbanan rivs och marken återställs och återgår till ursprunglig markägare. Arbetsplanen innebär att mark från fastigheterna Hunstugan 1:119 – 1:121 samt Berg 1:77 tas i anspråk för vägomläggningen, vilket påverkar kommunal detaljplan och stadsplan, se pågående detaljplan "Ändring av detaljplan för Vattenfallsbyn".

Vad händer nu?

Trafikverket beslutade med stöd av väglagen att fastställa arbetsplanen för omläggning av väg 1940, Stenkullenvägen samt indragning av väg. Arbetsplanen vann laga kraft den 4 januari 2014. Upphävandet av del av detalj- och stadsplan har också vunnit laga kraft. Arbetet med flytt av vägen genomfördes under hösten 2015. Byggnation av förbigångsspår pågår under 2016 och 2017.  

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för fler tåg under högtrafikperioderna på morgon och eftermiddag, vilket leder till en mer tillförlitlig och tillgänglig tågtrafik. Projektet är en del av de punktinsatser som genomförs på Västra Stambanan mellan Göteborg och Skövde, läs gärna mer på Trafikverkets hemsida, se länk nedan.

Upplysningar

För ytterligare information om projektet kontakta:

Patric Bjälkander,  Trafikverkets projektledare, patric.bjalkander@trafikverket.se
eller läs mer på projektsidan: www.trafikverket.se/goteborg-skovde