Planerad gång- och cykelväg längs Ryggebolvägen och Skallsjövägen

Sektor samhällsbyggnad planerar att bygga en gång- och cykelväg längs Ryggebolvägen och Skallsjövägen.

Under våren 2016 startade arbetet med en vägplan för en gång- och cykelväg längs med sträckan Ryggebolvägen och Skallsjövägen. En vägplan måste genomföras på allmän väg enligt väglagen (1974:948). Under 2016 har samråd skett med berörda markägare. Arbetet med vägplanen börjar nu bli klart och planen kommer att ställas ut på granskning mellan 24 maj och 16 juni 2017.

Tidplan

Planen ställs ut på granskning mellan 24 maj och 16 juni 2017. Därefter ska de synpunkter som kommit in under granskningen sammanställas i ett granskningsutlåtande som skickas till Länsstyrelsn. Om Länsstyrelsen tillstyrker att vägplanen ska fastställas skickas den upp till Trafikverket i Borlänge för fastställelse. Under tiden som vägplanen fastställs kommer Lerums kommun att projektera samt handla upp en entreprenör som kan genomföra byggnationen. Förhoppningen är att byggnationen ska kunna starta under andra halvan av 2018.

Samråd

Under hösten 2016 har kommunen haft samråd för vägplanen. Handlingarna har funnits tillgängliga hos Kom In, kommunhuset på Bagges torg, samt för nerladdning på hemsidan.

Granskning

Vägplanen är utställd för granskning mellan 24 maj och 16 juni 2017. Handlingar finns tillgängliga hos kundcenter Kom In (Brobacken 1), Bibioteket i Floda (Ruriks Holms väg 2) samt digitalt (längst ner på denna sida) under perioden.  

Fiber

Under samrådsmötet fick kommunen frågor om fiberdragning i samband med byggnation. Kommunen har informerat Skanova om planerna. Frågor och önskemål gällande fiber hänvisas till kommunens fibersamordnare Per Hagehammar, se kontaktuppgifter nedan. Per rekommenderar intresserade att även anmäla sitt intresse på www.fibertillalla.se  

Frågor?

Information om vägplansprocessen kan man läsa på Trafikverkets hemsida:

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planlaggningsprocessen

Ytterligare information lämnas av projektledare Hanna Jonsson, telefon 0302-53 10 13 eller hanna.jonsson@lerum.se.

Frågor om fiber hänvisas till Per Hagehammar, telefon 0302-52 14 27 eller per.hagehammar@lerum.se

Se också länkar nedan för mer information rörande andra samrådsmötet.