VA-utbyggnad i Björboholm

Lerums kommun bygger ut vatten- och spillvattenledningar i Björboholm. Utbyggnaden sker etappvis.

Etapp 1

Utbyggnad av kommunalt VA i västra delen av Björboholm, etapp 1 var helt klar sommaren 2017.

Etapp 2

Utbyggnad av etapp 2 startade i januari 2018. Anlitad entreprenör är LP Entreprenad AB. Lerums kommun har tillsammans med entreprenören bestämt i vilken ordning man ska bygga ut etapp 2. Man har kommit överens om att entreprenören ska arbeta med två arbetslag samtidigt och man delar in arbetet i fyra mindre delar, se karta "kartbilaga områdesindelning" under ladda hem nedan. 

Arbetet planeras pågå under följande perioder:

Del 1 - utbyggnad sker januari 2018 - september 2018.
Del 2 - utbyggnad sker januari 2018 - maj 2018.
Del 3- utbyggnad sker maj 2018 - januari 2019.
Del 4 - utbyggnad sker september 2018 - maj 2019.

VA-utbyggnaden i centrala Björboholm, etapp 2, pågår under hela 2018 och beräknas vara klar i maj 2019. Under juni månad sker slutbesiktning och till dess ska entreprenören ha avetablerat sig.

Etapp 3

Utredningsarbete har nu påbörjats för den sista etappen av VA-utbyggnad i Björboholm. Enligt utbyggnadsplanen är byggstart 2020. I detta område finns cirka 50 fastigheter.

Anslutning till kommunalt Vatten- och avlopp

För dig som vill ha mer information om anslutning till kommunens VA-anläggning finns en broschyr att läsa under ladda hem.