Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Deponi planeras i Vråssered

Massoptimering i Väst vill placera en deponi för schaktmassor i Vråssered, som ligger strax utanför kommunen. De planerna har en enig kommunstyrelse ställt sig mycket negativa till. Tung trafik från och till deponin skulle under många år passera genom centrala Lerum och ut på Olofstorpsvägen. Det är direkt olämpligt och trafikfarligt, tycker Lerums kommuns politiker. De argumenten får stöd av Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen. Den 2 juli 2021 avslog de ansökan bland annat utifrån trafiksäkerhetsrisker och vikten av att bevara naturområdet.

Den 12 mars 2021 kungjorde Länsstyrelsen Västra Götaland Massoptimering Väst ABs ansökan om att få tillstånd för en deponi i Vråssered. Synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen skulle lämnas in skriftligen till Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen senast 12 april. Kommunen fick uppskov och lämnade in sitt yttrande 28 april. Den 2 juli 2021 fattade Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen beslut om att avslå ansökan. Företaget har möjlighet att överklaga beslutet fram till och med 6 augusti. Du hittar Miljöprövningsdelegationens beslut längre ner på sidan bland övriga bilagor som går att ladda hem.

Kommunens yttrande

Kommunstyrelsen står bakom ett yttrande 28 april som har skickats in till Miljöprövningsdelegationen. Yttrandet finns i sin helhet längre ned på den här sidan bland övriga bilagor (210428 Kommunens yttrande om tillstånd). I yttrandet står det bland annat:

"Lerums kommuns politiska inställning till etableringen är att den är direkt olämplig och därmed inte genomförbar med hänvisning till de mycket negativa effekter transporterna till och från deponin innebär för Lerums tätort, kommuninvånare (unga såväl som gamla), skolverksamhet, geotekniska förutsättningar, boendemiljöer osv."

Samtliga politiska partier i kommunstyrelsen vill stoppa den planerade deponin. De berättar varför i en kortfilm som publicerades i mars 2021

Synpunkter på yttranden

Miljöprövningsdelegationen meddelade 6 maj att de som tidigare har lämnat in synpunkter har möjlighet att yttra sig över de andras remissvar. De yttrandena ska kommit in till Miljöprövningsdelegationen senast 31 maj 2021. 

Lerums kommun lämnade in ett yttrande sista maj över länsstyrelsens remissvar. Kommunens yttrande finns i sin helhet längre ned på den här sidan. I yttrandet skriver kommunen bland annat: "Kommunen menar att det är orimligt att göra bedömningen (från länsstyrelsen) att den tillkommande trafikbelastningen är acceptabel när länsstyrelsen inte tagit hänsyn till trafiksäkerhetsrisker. En bedömning behöver också ta hänsyn till omgivning, boendemiljö, övriga trafikanter och standard på hela vägnätet."

Olika beslut hos länsstyrelsen

Det som kan verka rörigt är att länsstyrelsen också själva är en remissinstans och har lämnat in ett yttrande 12 april (finns som bilaga längre ned på sidan). Deras yttrande innebär inte att det har fattats beslut om tillstånd. Det är Miljöprövningsdelegationen som fattar beslut. Det gjorde de 2 juli 2021 och de beslöt att avslå ansökan. 

Tidigare yttranden

Lerums kommun har yttrat sig i ett samrådsyttrande i slutet av 2018. Därefter innan sommaren 2020, då kommunen fick tillfälle att yttra sig över om tillståndsansökan behövde kompletteras och i så fall med vad och med vilken motivering. Företagets tillståndsansökan har kompletterats och kommunen skickade i september 2020 in ett andra kompletteringsyttrande.

Kungörelse

Länsstyrelsen skickade i slutet av oktober ännu ett kompletteringsföreläggande till Massoptimering i Väst. Bolaget svarade i februari 2021. 
Länstyrelsen meddelade Lerums kommun måndag 8 mars att man valt att kungöra Massoptimerings ansökan (den 12 mars i GP och på länsstyrelsens webbplats). Remisstiden är till den 12 april 2021 (3 maj för Lerums kommun).
Kommunen har i ett helhetsgrepp, med alla berörda kompetenser, granskat Massoptimerings svar. Vår bedömning är publicerad här på vår webbplats i ett sammanvägt yttrande.

Kommunens yttranden lyfts fram

Kommunens tidigare yttrande var en viktig del i det senaste föreläggandet (som du hittar tillsammans med övriga handlingar längre ner på sidan).
• Länsstyrelsens bedömning är fortfarande att trafiksituationen är avgörande för prövningen.
• Länsstyrelsen ställer krav på att bolaget bemöter kommunens synpunkter om lokalisering/trafik/buller och vibrationer/geoteknik och att bolaget måste avvakta den pågående åtgärdsvalstudien för Olofstorpsvägen som beräknas vara klar vid årsskiftet (den blev klar i februari 2021).
• Länsstyrelsen ställer specifika krav på att bolaget redovisar ”förslag till hur transporterna kan regleras eller planeras så att hälften av transporterna går genom Lerum och hälften går genom Olofstorp”.
• Länsstyrelsen står fast vid sitt krav på att bolaget ska kunna redovisa att deponin behövs.

Tillgång till dokument

Många invånare har reagerat på företagets planer på en deponi. Den här webbsidan är framtagen då många kommuninvånare önskar enkel tillgång till aktuella dokument.

Dokument med namn "Bilaga 1" och så vidare fram till och med "Bilaga 7" är handlingar daterade 2020-08-31. Handlingar som börjar med en siffra är granskningshandlingar daterade 2020-04-20. Sedan finns kommunens tre yttranden med. Det senaste heter "200930 Lerums kommuns...". När det kommer nya handlingar fyller vi på och då inleds namnet med datum.  

Bakgrund

Företaget Massoptimering Väst AB vill anlägga en deponi på fastigheten Vråssered 4:6 i Göteborgs Stad. Den ligger mellan Olofstorp och Lerum, nära gränsen till Lerums kommun. Företaget har ansökt om tillstånd hos länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Den ansökta tillståndstiden är 20 år plus 2 år för avslutande åtgärder.

Tar emot schaktmassor

Deponin är tänkt att kunna ta emot upp till 225 000 ton schaktmassor per år. Totalt planerar bolaget att deponin ska ta emot 2 550 000 ton (tidigare 2 929 000). De kommer från infrastrukturprojekt och bostadsbyggande i Göteborgs Stad och angränsande kommuner. Hälften av transporterna bedöms köra via Lerum och hälften via Olofstorp.

Trafikfarligt

Politikerna i kommunstyrelsen i Lerums kommun är helt eniga om att det är olämpligt och trafikfarligt med en ökad mängd tunga transporter genom centrala Lerum och på Olofstorpsvägen. Transporterna kommer att köra i tät bebyggelse, nära skolor och på smala vägar. De planerna har kommunstyrelsen ställt sig mycket negativa till och det kommunicerades i ett pressmeddelande i juni 2020. I september samma år lyfte politiken återigen fram sin oro i samband med kommunens kompletteringsyttrande. 

Processen hittills

• Lerums kommun har yttrat sig i ett samrådsyttrande i slutet av 2018.
• Massoptimering ansöker om tillstånd.
• Innan sommaren 2020 fick kommunen, miljöförvaltningen i Göteborg och Trafikverket tillfälle att yttra sig över om tillståndsansökan behövde kompletteras och i så fall med vad och med vilken motivering.
• Det resulterade i ett föreläggande från länsstyrelsen till Massoptimering med krav på komplettering.
• 30 augusti skickade bolaget in sitt bemötande.
• Den 2 september fick kommunen, miljöförvaltningen i Göteborg och Trafikverket återigen, i en andra kompletteringsrunda utifrån inlämnade kompletteringar, möjlighet att skicka in kompletteringssynpunkter senast den 30 september.
• Våra kompletteringssynpunkter är en viktig del i ett nytt föreläggande från länsstyrelsen till bolaget Massoptimering (som finns som PDF, 201027..., längre ner). Bolaget ska besvara föreläggandet senast 14 februari (tidigare 31 januari) 2021.
• 19 februari 2021 fick kommunen Massoptimerings svar inklusive bilagor från länsstyrelsen. Alla de dokumenten finns längre ner här på sidan. En av bilagorna är Trafikverkets åtgärdsvalsstudie, ÅVS, för väg 1937 Olofstorp-Lerum. 
• Länsstyrelsen meddelade Lerums kommun måndag 8 mars att man valt att kungöra Massoptimerings ansökan (den 12 mars i GP och på länsstyrelsens webbplats). Remisstiden är till den 12 april 2021 (3 maj för kommunen).
• Kommunstyrelsens yttrande är färdigt 28 april 2021 och skickat till Länsstyrelsen Västra Götaland.
• Miljöprövningsdelegationen har fått in flera yttranden. De som har skickat in synpunkter hade möjlighet att bemöta de andras yttranden till och med 31 maj.
• Den 2 juli 2021 fattade Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Västra götaland beslut om avslag på ansökan. Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Företaget har till den 6 augusti 2021 att komma in med en överklagan.

Ladda hem