Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Bostäder vid Rurik Holmsväg

Detaljplanen har vunnit laga kraft efter att mark- och miljööverdomstolen den 3 december 2018 meddelat att de ändrar mark- och miljödomstolens dom och fastställer kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen för bostäder vid Rurik Holms väg i Floda. Exploatören kan nu tillsammans med kommunen planera för byggnation av nya bostäder.

I november kommer Parkenheten, Lerums kommun, att ta ned träd (lindar) som finns utmed Rurik Holms väg och Brovägen. Lerums kommun har fått dispens från Länsstyrelsen för arbetet.
 
 

Lerums kommun ska i samband med byggnation av bostäder på fastigheterna Floda 8:1 samt Floda 3:413, där Missionskyrkan ligger, anlägga infrastruktur. 

Kommunen har under år 2020 arbetat med utredningar och projektering för detaljplanens infrastruktur, projekteringen beräknas vara klar i början av år 2021. Detaljplanen möjliggör en ny gång- och cykelbana och Rurik Holms väg kommer också att kompletteras med längsgående parkeringsplatser.  

Tidplan

Exploatören planerar att påbörja sitt byggprojekt under våren 2021 med ett slutförande under slutet av år 2022. Kommunen kommer utföra arbetena med infrastrukturen samordnat med exploatörens arbete.

Frågor?

Har du frågor kring projektet är du välkommen att ring Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller maila till kommun@lerum.se