Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Gråbo reservvattentäkt

Lerums kommuns vattenförsörjning är idag sårbar då det saknas tillräckligt med reservvatten inom kommunen. Oavsett hur kommunen växer eller hur vattenbehovet ser ut framöver, behöver Lerum en reservvattentäkt för att göra systemet mindre sårbart och säkra dricksvattenförsörjningen. Därför: projekt Gråbo vattentäkt.

Lerums kommun, tillsammans med Göteborgsregionen (GR) och Göteborg stad, har sedan 1991 drivit frågan att undersöka om Gråbodeltat kan bli en vattentäkt för regionen. Gråbodeltat är en stor bildning som består av grus och sand som har pekats ut som ett viktigt regionalt grundvattenmagasin. Ett flertal undersökningar av områdets geologi och hydrogeologi har genomförts och ett stort antal rapporter har skrivits. Undersökningarna visar att det är möjligt att anlägga en stor grundvattentäkt med konstgjord infiltration.

Lerums Kommuns kommunstyrelse har fattat beslut om att anlägga en pilotanläggning för att testa markens förutsättning för infiltration. Om marken visar sig vara lämplig för infiltration och uttag av vatten, är nästa steg i projektet att se om det går att infiltrera vatten från Mjörn.

Principskiss konstgjord infiltration_Lerums kommun.png

Detta kallas för konstgjord infiltration och betyder att man låter ytvatten infiltrera (tränga ner i marken) till exempel genom en grusås, och därigenom bilda grundvatten. Tanken är att vatten från Mjörn pumpas upp och infiltreras i Gråbodeltat. Sedan pumpas vattnet upp ur uttagsbrunnar och har då en bättre kvalitet som liknar ett grundvatten. Vattnet går till vattenverk för dricksvattenproduktion.

Det slutliga önskvärda målet är att skapa en fullskaleanläggning för regional och lokal vattenförsörjning.

Gråbo vattentäkt behövs

  • I Gråbo för att nuvarande vattentäkt i Gråbo, närmar sig taket för hur mycket vatten som kan levereras.
  • I Lerums kommun för att nuvarande vattenförsörjning är sårbar då det saknas tillräckligt med reservvatten inom kommunen.
  • I regionen för att säkra en reservvattentäkt ifall den primära vattentillgången från Göta älv skulle stängas av. Behövs för kompletterande vattenförsörjning.

Pilotanläggning för provinfiltration

Vi undersöker möjligheten att anlägga en grundvattentäkt med konstgjord infiltration i den gamla grustäkten i Gråbo. Projektet genomförs tillsammans med Göteborgs stad, Kretslopp och vatten. Upphandlad konsult är Sweco Environment AB.

Målsättningen är att anläggningen ska användas för både Lerums och Göteborgs vattenförsörjning. Om kapaciteten är lägre kan det ändå vara intressant, men då enbart för vår kommun. Resultatet från provinfiltrationen kommer att vara avgörande för hur stor vattentäkt som kan anläggas.

Översiktlig tidplan för fältarbeten i Gråbo grustäktsområde

Under januari och februari besöks området för bland annat mätningsarbeten. Privata brunnar i ett område runt Gråbodeltat inventeras.

Ett kontrollprogram kommer att tas fram för att noga följa upp hur undersökningarna påverkar grundvattennivåerna i och runt Gråbodeltat.

Från i början av mars och två till fyra veckor framåt genomförs borrning av grundvattenrör. Rören installeras genom att stålrör knackas ner i marken med en borrbandvagn. Borrbandvagnen transporteras till grustäkten i en lastbil. I samband med borrningen genomförs röjning av vegetation med motorsåg. Arbetet medför visst buller och sker dagtid.

Senare under våren borras två till tre grundvattenbrunnar i grustäkten. Borrningen görs med borrigg på lastbil eller liknande och pågår ungefär två till fyra veckor. Arbetet medför visst buller och sker dagtid.

Under sommaren utförs korta provpumpningar av brunnarna. I samband med pumpningarna vistas personal i området för att mäta grundvattennivåer och ta vattenprov.

Under hösten 2021 och eventuellt även under våren 2022 kommer det att utföras infiltrationsförsök. Dessa innebär att vatten från grundvattenbrunnarna pumpas i ledningar till i olika delar av grustäkten, där vattnet släpps ut på markytan och tillåts infiltrera. Innan och under infiltrationsförsöken kommer personal vistas i området för att kontrollera pumpar och för att genomföra mätningar och provtagningar.

Översiktlig tidplan för fältarbeten i Gråbo grustäkt_730.jpg

 

Tidplan Gråbo vattentäkt

Pilotanläggningen för att testa markens förutsättningar för infiltration pågår och resultat beräknas att tidigast kunna utvärderas till årskiftet 2021/2022, eller till sommaren 2022.  

Om testerna ger ett positivt resultat, det vill säga om marken visar bra förutsättningar för infiltration och uttag av vatten, är nästa steg att testa infiltration av Mjörnvatten. 

Naturvärden

Sand- och grustäkter har generellt mycket höga naturvärden, eftersom de utgör viktiga livsmiljöer för många hotade arter.  Speciellt med tanke på att det sker en minskning av naturligt uppkomna sandiga eller grusiga miljöer, till exempel stränder längs sjöar och vattendrag.

I fallet Gråbo grustäkt har efterbehandling skett och godkänts som klar 2016. Hänsyn har tagits till naturvärden och den har inte täckts med matjord som många andra avslutade täkter.

Det finns en mängd observationer av olika arter i täktområdet. En sökning i artportalen.se från de senaste 25 åren ger rapporter om bland annat skalbaggar, fjärilar, fåglar, svampar och kärlväxter. I grustäkten finns både vanliga växter och djur, samt mer ovanliga och hotade sådana. Här häckar den relativt sällsynta backsvalan i branta slänter, och i dammarna lägger den fridlysta större vattensalamandern sina ägg.