Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Stabilitetsåtgärder i Säveån vid nedre Brobacken

Bakgrund

Lerums kommun har sedan ett par år tillbaka arbetat med stabilitetsåtgärder längs med Säveån i Lerums centrum, här kan du läsa mer om detta arbete.

Lerums kommun behöver göra stabilitetsåtgärder vid nedre Brobacken. Sträckan som berörs går utmed Säveåns södra strand, med start nedströms Wamme bro och vidare cirka 100 meter västerut. Längs med Säveån pågår erosionsprocesser och omgivande slänter har på flera platser otillfredsställande stabilitet på grund av stora mängder lera.

Planerade åtgärder

De planerade åtgärderna består av en komplettering av befintligt erosionsskydd från 1980-talet som behöver förstärkas för att tillfredsställa dagens krav på stabilitet. Åtgärderna kommer att bestå av ett hårt erosionsskydd i form av stenmassor som läggs ut längs med åväggen i Säveån och strandkanten behöver förstärkas med ett mjukt erosionsskydd som består av kompletterande vegetation. Åtgärderna behöver genomföras för att säkra befintlig bebyggelse och infrastruktur. De aktuella åtgärderna kommer att innebära vattenverksamhet enligt miljöbalkens 11:e kapitel. Lerums kommun kommer därför att lämna in en tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen under 2019.

Samråd

Innan tillståndsansökan kan lämnas in ska kommunen enligt 6 kapitlet, 29-30 §§ miljöbalken, genomföra ett avgränsningssamråd med tillsynsmyndigheter, myndigheter, organisationer samt enskilda som kan beröras av åtgärden.

Samråd har genomförts mellan den 30 maj till den 21 juni 2018. Då kunde den som ville lämna in synpunkter till kommunen kring de planerade åtgärderna. Kommunen bjöd också in till ett öppet samrådsmöte torsdagen den 14 juni för att svara på frågor om projektet.

Tidplan

Nu sammanställs inkomna synpunkter från samrådet. Förhoppningen är att kommunen ska kunna lämna in en tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen under 2019. 

Frågor?

Har ni frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se.