Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Ny återvinningscentral i Stenkullen

Lerums kommun planerar att bygga en ny återvinningscentral i Stenkullens industriområde.

Bakgrund

Nuvarande återvinningscentral (ÅVC) ”Hultet” är inte tillräckligt anpassad till de avfallsvolymer som vi har i kommunen. Lerums kommun utreder därför möjligheterna till etablering av ytterligare en återvinningscentral i kommunen, inom Stenkullens industriområde.

Arbetet med att hitta en plats för ytterligare en ÅVC har pågått en längre tid och nu har en plats som bedöms vara lämplig hittats. 

För verksamheten krävs tillstånd enligt miljöbalken. Under hösten 2020 har samråd hållits med Länsstyrelsen (som prövar om tillstånd kan ges), sakägare och allmänhet, som en del av ansökan om tillstånd.

Den planerade återvinningscentralen

Återvinningscentralen planeras inom Stenkullens industriområde, se karta nedan. Syftet med den nya verksamheten är att effektivisera avfallshanteringen i kommunen och att ge bättre service till kommuninvånarna samt öka möjligheterna till återbruk och återvinning.

På ÅVC:n kommer kommuninvånare, och till viss del företagare, kunna lämna grovavfall, trädgårdsavfall, förpackningar och tidningar, farligt avfall, mindre mängd bygg och rivningsavfall mm till återvinning. Husgeråd, möbler, cyklar, kläder och textilier är några exempel på sådant som kommer kunna lämnas till återanvändning och återbruk.

Avfallet kommer att sorteras och mellanlagras i olika containrar och behållare och därefter transporteras till olika behandlingsanläggningar.

Vad händer nu?

En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken har lämnats in till Länsstyrelsen. Under tiden prövningen pågår genomförs projektering av anläggningen.

Tidplan

Projektering av anläggningen görs under 2021.

Frågor?

Har du frågor kring projektet är du välkommen att ringa Lerums kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller skicka e-post till kommun@lerum.se