Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Översikt av Säveån mellan Aspen och Sävelången

Lerums kommun har under lång tid och kontinuerligt gjort utredningar och arbetat med stabilitetsåtgärder längs Säveån.

Svenska staten har genom Statens Geotekniska Institut, SGI, gjort översiktliga utredningar av den geotekniska stabiliteten utmed flera vattendrag i landet. Under några år har SGI arbetat med förhållandena utmed Säveåns nedre del och den 5 september 2017 presenterade dem resultatet för kommunen.

Statens geotekniska instituts rapport

Statens geotekniska institut, SGI, har gjort en rapport om skredrisker för Säveån i ett förändrat klimat. Rapportens syfte är att ge en samlad bild av skredriskområden längs Säveån, att utreda sannolikheten för skred och vad det skulle innebära för konsekvenser för viktiga samhällsfunktioner, exempelvis järnväg, motorväg, vägnät.

För att läsa rapporten klicka här så kommer du till SGI:s hemsida. 

I rapporten finns bland annat kartor över Lerums kommun, från Aspen till Sävelången.
Kartorna visar att det är övervägande låg skredrisk längs Säveån, nästan hela sträckan från Floda till Lerum. I Lerums centrum kan kartan upplevas mer dramatisk då det finns flera rödmarkerade områden. Konsekvensen, om det skulle ske ett skred, gör att området runt centrum får höga värden i kartan, eftersom det finns viktiga samhällsfunktioner så som västra stambanan och E20 inom området. Skulle dessa funktioner behöva stängas av vid ett eventuellt skred skulle det påverka vårt samhälle mycket.

Trafikverket ansvarar för att järnvägen och vägen är stabiliserad och utom risk. Trafikverket och Lerums kommun för en regelbunden dialog om åtgärder.

Rapporten från SGI bekräftar det kommunen har arbetat med i sin egen översikt för Säveån under flera år och visar inte på några nyheter. Rapporten ger Lerums kommun ytterligare underlag för att kunna uppdatera den egna översikten och åtgärdsplan och bedöma vilka områden som kräver mer detaljerade geotekniska utredningar samt förstärknings- och klimatanpassningsåtgärder.

Tillstånd hos mark- och miljödomstolen

För att få göra åtgärder i och längs Säveån krävs tillstånd av mark- och miljödomstolen. Det är bara under vissa perioder under året som åtgärder får göras med hänsyn till miljön och djurlivet runt Säveån. För många åtgärder får inte heller göras på en gång. Det finns en rik variation av växter, fisk och fågelarter som lever längs och i Säveån. Säveån är av riksintresse för naturvård. Ibland kommer det riksintresset i konflikt med behovet att av utföra stabilitetshöjande åtgärder för att förebygga ras och skred i Säveåns slänter och även i åfåran. Då behöver kommunen göra avvägningar och genomföra åtgärder för att om möjligt kunna tillgodose båda perspektiven.