Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Stall och lantbruk

Från den första januari 2009 är det Länsstyrelsen som har ansvaret för djurskyddstillsynen. Detta innebär bland annat att alla anmälningar om djur som far illa ska göras till Länsstyrelsen. Kommunen har fortfarande ansvaret för andra frågor kopplade till djurhållning, bland annat gödsel.

Länsstyrelsens webbplats finns mer information om hur du anmäler misstanke om att djur far illa.
Du kan även nå Länsstyrelsen på telefon: 010-224 40 00.

Hästgödsel

Hästgödsel ska förvaras på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Avrinning eller läckage till omgivningen bör undvikas. Detta innebär att gödsellagring direkt på mark är olämpligt om det finns risk att yt‑ eller grundvatten förorenas. Lagringen leder dessutom till utlakning av näringsämnen som kan användas på ett bättre sätt.Vanligen lagras gödseln på en betongplatta med stödmurar.

Har du bara några enstaka djur kan gödseln lagras i container. Lagringsplatsen bör åtminstone vara så stor att gödseln kan lagras under perioder och väderleksförhållanden då spridning är förbjuden eller olämplig.

En tumregel kan vara att du ska ha kapacitet att lagra sex månaders produktion av gödsel.

Saknar du möjlighet att själv sprida gödseln bör du upprätta ett kontrakt med någon som har möjlighet att sprida den på jordbruksmark. Ett annat alternativ är att skriva ett avtal med någon som kan använda gödseln till jordförbättring eller energiproduktion.

Jordbruksföretag

Ett jordbruksföretag odlar, föder upp eller producerar exempelvis spannmål, köttdjur eller mejeriprodukter. För jordbruksföretag finns det särskilda regler. Bland annat krävs en tät lagringsplats för gödsel och tillräcklig kapacitet för lagringen. Lagringsplatsen ska vara så stor att du klarar en lagringstid på sex, åtta eller tio månader, beroende på vilket djurslag och antal djur du har.

Spridningsregler för gödsel

Inom nitratkänsligt område får ingen gödsel spridas under tiden 1 november till den 28 februari. Under övrig tid finns specifika krav på hur gödselspridningen ska gå till. I Lerums kommun ligger Stora Lundby Församling sedan 1 januari 2014 inom nitratkänsligt område.

Utanför nitratkänsligt område ska spridning av gödsel undvikas på frusen, snötäckt eller vattenmättad mark.

Under tiden 1 december till den 28 februari får spridning ske endast om nedbrukning kan ske samma dag.

Det finns även begränsningar i hur mycket näringsämnen som får tillföras till jordbruksmarken över tid, samt skyddsavstånd som måste hållas till vattendrag och sjöar.

 

För mer information, se Jordbruksverkets hemsida via länken nedan. Du kan även kontakta Miljöenheten.

Mer information