Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Nedgrävning av häst och sällskapsdjur

Om du vill begrava din häst hemma på gården är det ofta möjligt. Men för att undvika negativ påverkan på miljön och människors hälsa måste du välja platsen med omsorg.

Anvisningar

Nedgrävningen ska ske där riskerna för miljön och människors och djurs hälsa blir så små som möjligt. Om du vill gräva ner en död häst eller annat sällskapsdjur ska du följa dessa anvisningar. Om du är osäker eller vill veta mer kan du kontakta Lerums kommun. Mer information om lagstiftningen som berör nedgrävning av häst finns på Jordbruksverkets webbplats.

Innan nedgrävning

 • Du ska veta djurets dödsorsak. Om du misstänker allvarlig smittsam sjukdom måste du kontakta veterinär för utredning.
 • Det döda djuret ska tas om hand så fort som möjligt och får under tiden inte vara åtkomligt för vilda djur eller utgöra en smittorisk. På sommaren bör nedgrävning ske så snart som möjligt efter det att djuret dött. Vid låga temperaturer kan en viss fördröjning accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats och om du tittar till den dagligen.

Val av plats

 • Skyddsavstånd är 30 m till vattendrag, som sjö, bäck och å samt 200 m till dricksvattenbrunn för att minska risker för förorening av närliggande vatten och brunnar.
 • Graven bör läggas på betryggande avstånd till bostadshus och allmän bebyggelse. Platsen bör ligga så att allmänhet, lekande barn och djur inte lockas dit. Tänk på att hålla avstånd till plats för djurhållning för att undvika risk för smittspridning.
 • Jordarten ska inte vara för tät eftersom nedbrytningsprocessen går för långsamt i kompakt jord. Sand, grus eller morän är lämpligast. Avstånd till berg från botten av graven ska vara minst 1 meter.
 • Välj en torr plats där marken inte är för blöt. Botten av graven ska vara minst 1 meter ovanför grundvattennivån under hela året annars finns risk för att grundvattnet förorenas.
 • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde eller vid fornlämning.
 • Om platsen ligger inom strandskyddat område behöver du kontakta miljöenheten för bedömning om det krävs strandskyddsdispens.

Under och efter nedgrävning

 • Förvaring och transport till nedgrävningsplatsen får inte medföra spill från djuret. Efter nedgrävningen ska de arbetsredskap och de delar av fordon eller behållare som kommit i direkt eller indirekt kontakt med det döda djuret rengöras.
 • Hästen ska grävas ner på ett sådant djup att den hindras att grävas upp av andra djur. En riktlinje är att den bör täckas av minst 1,5 meter jord. Andra åtgärder kan behöva vidtas för att ytterligare försvåra för rovdjur att komma åt kadavret, exempelvis kan stora stenar placeras i och/eller ovanpå graven.
 • Den jord som ska användas för täckning av graven får inte förorenas av det döda djuret. Det innebär att jorden först ska grävas upp och läggas på ena sidan av graven innan det döda djuret läggs ner i graven. Jord som ändå blir förorenad kan skrapas av och läggas i botten av graven. För att undvika vattensamlingar bör jorden packas och graven täckas så att det bildas en svag ås.
 • Du som ansvarar för nedgrävningen ska föra register över det du har grävt ned, datum och plats. Uppgifterna ska sparas i minst två år.