Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Solceller omvandlar dagsljus till el

Solceller ger el. Omvandlingen av solenergi till elektrisk energi i en solcell sker utan några rörliga delar, utan att något bränsle behövs och utan att ge några utsläpp.

Med solen i blickfånget!

Det finns solenergi för alla. Man kan ha egna solceller på taket. Man kan köpa andelar i en solcellspark och man kan köpa aktier i företag som på något sätt jobbar med solenergi. På svenska börsen finns företag som säljer solcellspaneler, tillverkar utrustning som gör solcellspaneler eller som på olika sätt gör om solenergin till framför allt el. 

Solceller på ditt tak?

För att producera så mycket som el som möjligt behöver solcellerna få så mycket solljus som möjligt. En anläggning på 1 kilowattimme som är placerad rakt mot söder med 30-50 graders lutning producerar i Sverige drygt 900, upp till 1000, kilowattimmar per år och tar upp en yta av cirka 5 kvadratmeter.

Lönsamt med solel?

Generellt är solel lönsamt men det varierar mellan olika solcellsanläggningar.

Normalt sett ansluts solceller till elnätet. Då kan överskott matas ut. Elnätsbolagen i Lerums kommun ger betalt för utmatad el. De flesta elhandelsbolag ger också betalt för utmatad el. 

En solcellsanläggning på en vanlig villa eller ett mindre företag kan dessutom ge 60 öre i skattereduktion för varje utmatad kilowattimma. Det gäller om elproduktionen räknas som mikroproduktion. En förutsättning för att klassas som mikroproduktion är att man köper mer el än man säljer under ett kalenderår. Antalet kilowattimmar rapporteras då av elnätsbolaget till Skatteverket och finns med i inkomstdeklarationen året efter. Sök "förnybar el" på www.skatteverket.se för mer information om villkoren för mikroproduktion.

Den kanske mest lönsamma kilowattimman är den som man, med solcellernas hjälp, slipper köpa.

Statligt stöd och bidrag

Från 1 januari 2021 kan privatpersoner i de flesta fall få 15 procent i stöd för solcellsinstallationer - så kallad skattereduktion för grön teknik.

 • Skattereduktionen är 15 procent av kostnaden för arbete och material, inklusive moms
 • Maxbeloppet i skattereduktion är 50.000 kronor per person och år
 • Solcellerna måste vara anslutna till elnätet
 • Installationen måste göras på ett småhus eller ägarlägenhet som du äger eller i en lägenhet som är en bostadsrätt som innehas av dig
 • Det måste vara i ditt eller din förälders hushåll
 • Småhus eller en ägarlägenhet som ägs av dig och är under uppförande kan få skattereduktion
 • Avdraget görs direkt på fakturan och räknas sedan av från din skatt som en skattereduktion

Ett råd är att kontrollera på Skatteverkets webbplats om du kan få skattereduktionen, sök på "grön teknik".

Det fanns fram till och med 7 juli 2020 ett statligt bidrag att söka på 20 procent av investeringskostnaden. Det bidraget kan inte längre sökas. De som har beviljats det här bidraget har en viss tid på sig innan anläggningen senast ska vara installerad. Aktuella datum framgår av respektive beslut från Länsstyrelsen. 

För företag och föreningar finns inget renodlat solcellsbidrag att söka under 2021. De företag och föreningar som sökte det statliga bidraget före 7 juli 2020 kan fortfarande bli beviljade bidrag. Bidragsnivån sänks dock från 20 procent till 10 procent. Länsstyrelsen har mer information om solcellsstödet på sin webbplats. 

Behövs bygglov?

Inom detaljplanelagt område är utanpåliggande solcells- och solfångaranläggningar generellt bygglovsbefriade om

 • de följer byggnadens form, även om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt 
 • de i övrigt placeras utan hinder av detaljplanen

Vid montering som innebär ingrepp i en byggnads bärande konstruktion eller väsentligt påverkar byggnadens brandskydd behövs en anmälan till Bygglovsenheten och startbesked innan installationen får påbörjas.

Inom detaljplanelagt område krävs dock bygglov och startbesked för solceller och solfångare när

 • de placeras på annat sätt än att de följer byggnadens form, exempelvis när panelerna monteras på en ställning på byggnaden
 • Integreras i tak eller fasad
 • byggnaden, anläggningen, tomten, en allmän plats eller bebyggelseområdet är q-märkt, har annat skyddsvärt utseende eller byggnaderna genom sin placering uppfattas som genuina i sin miljö enligt Plan- och bygglagen eller ligger i ett område med värdefulla kulturmiljöer 
 • det i detaljplanen finns bestämmelser som påverkar solcells- eller solfångaråtgärden

Utanför detaljplanelagt område, samt inom och utanför sammanhållen bebyggelse är solcells- och solfångaranläggningar generellt bygglovsbefriade. Bygglov och startbesked krävs dock om byggnaden, anläggningen, tomten, en allmän plats eller bebyggelseområdet är q-märkt, har annat skyddsvärt utseende eller byggnaderna genom sin placering uppfattas som genuina i sin miljö enligt Plan- och bygglagen.

Vid montering som innebär ingrepp i en byggnads bärande konstruktion eller väsentligt påverkar byggnadens brandskydd behövs en anmälan till Bygglovsenheten och startbesked innan installationen får påbörjas.

Solceller och solfångare placerade på marken som en fristående anläggning är generellt bygglovsbefriade. En anläggning på marken som kan göras utan vare sig bygglovsansökan, anmälan till byggnadsnämnden eller strandskyddsdispens kan behöva samråd med Länsstyrelsen enligt Miljöbalken 12 kap 6§, ett så kallat 12:6-samråd. En placering på marken ställer även större krav på att byggherren själv kontrollerar och bedömer anläggningens lämplighet och inverkan på omgivningen så att ingen påverkas särskilt negativt. Vid större installationer samt inom detaljplanelagt område behöver Bygglovsenheten kontaktas för bedömning av platsens lämplighet. 

 I de fall bygglov och startbesked för solceller/solfångare krävs behöver vi följande: Ansökan om bygglov, kontrollplan, situationsplan, fasadritning och en enkel teknisk beskrivning. Panelerna ska vara inritade på fasadritningen och samtliga dokument ska vara försedda med fastighetsbeteckning. Ansök gärna via e-tjänsten på www.lerum.se.

I Lerum tas ingen avgift ut för bygglov och startbesked för solenergianläggningar.

Vid nybyggnation vill vi att solcellspanelerna ritas in på fasadritningen, så att de ingår i bygglovet för hela byggnationen.

Inom strandskyddsområden kan strandskyddsdispens behövas, kontakta Miljöenheten. I områden med landskapsbildskydd kan dispens från Länsstyrelsen behövas.

Säker installation

En solcellsinstallation medför ibland att elkablar placeras där man normalt inte förväntar sig strömförande material. Det utgör en risk om räddningstjänsten, hantverkare eller annan servicepersonal behöver arbeta med byggnaden.

Elektriska installationer får enbart utföras av behörig elektriker. Branschens Elinstallationsregler anger hur installationen ska göras, vilka komponenter som ska ingå och hur de olika delarna ska märkas ut så att det framgår vad det är.

Kontrollera att företaget du anlitar får jobba med solcellsanläggningar. Det görs enkelt via Elsäkerhetsverkets tjänst Kolla elföretaget. Där väljer du Produktionsanläggningar.

För bland annat räddningstjänstens del är det viktigt att snabbt se att solceller finns, var och hur de kan kopplas ifrån. På www.rsgbg.se finns räddningstjänstens ”Råd och anvisning 122” med mer information.

Tänk på att solcellspaneler kan skapa solreflexer.

Snö glider lätt av solcellspanelerna. Snörasskydd kan behövas på taket för att skydda mot fallande snö.

Mer information