Solel

Solceller omvandlar dagsljus till el. De skiljer sig från solfångare, där solstrålningen används för att producera varmt vatten.

Omvandlingen av solenergi till elektrisk energi i en solcell sker utan några rörliga delar, utan att något bränsle behövs och utan att ge några utsläpp.

Solceller på ditt tak?

För att producera så mycket som el som möjligt behöver solcellerna få så mycket solljus som möjligt. En anläggning på 1 kW som är placerad rakt mot söder med 30-50 graders lutning producerar i Sverige ca 900 kWh per år och tar upp en yta av drygt 8 m².

Lönsamt med solel?

Normalt sett ansluts solceller till elnätet. Då kan överskott matas ut. Båda nätbolagen i Lerums kommun ger betalt för utmatad el. De flesta elhandelsbolag ger också betalt för utmatad el. 

För solcellsanläggningar finns ett statligt bidrag att söka, för företag på 30 procent av investeringskostnaden och 20 procent för övriga, bland annat privatpersoner. Eftersom det är många som söker bidraget kan man få vänta upp till två år innan bidraget betalas ut. Bidraget söks hos Länsstyrelsen på särskild blankett. Solcellsbidraget kan inte kombineras med ROT-avdraget.

Från 1 januari 2015 kan man få 60 öre i skattereduktion för varje utmatad kilowattimma från förnybar, mikroproducerad, el. Antalet kilowattimmar rapporteras av elnätsbolaget till Skatteverket och finns med i inkomstdeklarationen året efter. Sök "förnybar el" på www.skatteverket.se för mer information.

 

Behövs bygglov?

För byggnader som ligger utanför detaljplanelagt område och samlad bebyggelse är solcellsanläggningen bygglovsbefriad.
För byggnader inom detaljplanelagt område gäller, enligt praxis i Lerum, bygglovsbefrielse för en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader under förutsättning att:

  • Byggnaderna inte är q-märkta, har annat skyddsvärt utseende eller byggnaderna genom sin placering uppfattas som genuina i sin miljö enligt Plan- och Bygglagen.
  • Solcellsanläggningen placeras längs med takfallet (takets lutning) och högst en fjärdedel av respektive byggnads takyta täcks.
  • Solcellsanläggningen placeras på väggen, om de är högst 8 kvadratmeter.

Bygglov och startbesked krävs för solceller placerade i annan vinkel än takfallet eller av annan storlek, om de kan anses störande för omgivningen.

Vid nybyggnation vill vi att solcellspanelerna ritas in på fasadritningen, så att de ingår i bygglovet för hela byggnationen.

Tänk på att solcellspaneler kan skapa reflexer.


I Lerum tas ingen avgift ut för bygglov och startbesked för solenergianläggningar.

Vid tveksamheter kontakta bygglovsenheten, kontaktuppgifter finns överst.

Mer information