Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Solel

Solceller omvandlar dagsljus till el

Solceller skiljer sig från solfångare, där solstrålningen används för att producera varmt vatten.Omvandlingen av solenergi till elektrisk energi i en solcell sker utan några rörliga delar, utan att något bränsle behövs och utan att ge några utsläpp.

Solceller på ditt tak?

För att producera så mycket som el som möjligt behöver solcellerna få så mycket solljus som möjligt. En anläggning på 1 kW som är placerad rakt mot söder med 30-50 graders lutning producerar i Sverige ca 900 kWh per år och tar upp en yta av drygt 6 m².

Lönsamt med solel?

Normalt sett ansluts solceller till elnätet. Då kan överskott matas ut. Elnätsbolagen i Lerums kommun ger betalt för utmatad el. De flesta elhandelsbolag ger också betalt för utmatad el. 

För solcellsanläggningar fanns fram till och med 7 juli 2020 ett statligt bidrag att söka på 20 procent av investeringskostnaden. Eftersom det är många som sökt bidraget är det lång väntetid innan bidraget betalas ut. Väntetiden har varierat mellan 6 till 12 månader. Solcellsbidraget kan inte kombineras med ROT-avdraget.

Bidraget kan bara ges så länge de avsatta pengarna räcker. Nuvarande regler gäller för installationer som slutförs senast 30 juni 2021.

Från 1 januari 2015 kan man få 60 öre i skattereduktion för varje utmatad kilowattimma från förnybar, mikroproducerad, el. Antalet kilowattimmar rapporteras av elnätsbolaget till Skatteverket och finns med i inkomstdeklarationen året efter. Sök "förnybar el" på www.skatteverket.se för mer information.

Behövs bygglov?

Från 1 augusti 2018 gäller:

Inom detaljplanelagt område är solcells- och solfångaranläggningar generellt bygglovsbefriade om

  • de följer byggnadens form, även om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt 
  • de i övrigt placeras utan hinder av detaljplanen

Vid montering som innebär ingrepp i en byggnads bärande konstruktion behövs en anmälan till Bygglovsenheten och startbesked innan installationen får påbörjas.

Inom detaljplanelagt område krävs dock bygglov och startbesked för solceller och solfångare när

  • de placeras på annat sätt än att de följer byggnadens form, exempelvis när panelerna monteras på en ställning på byggnaden
  • byggnaden, anläggningen, tomten, en allmän plats eller bebyggelseområdet är q-märkt, har annat skyddsvärt utseende eller byggnaderna genom sin placering uppfattas som genuina i sin miljö enligt Plan- och bygglagen 
  • det i detaljplanen finns bestämmelser som påverkar solcells- eller solfångaråtgärden

Utanför detaljplanelagt område, samt inom och utanför sammanhållen bebyggelse är solcells- och solfångaranläggningar generellt bygglovsbefriade. Bygglov och startbesked krävs dock om byggnaden, anläggningen, tomten, en allmän plats eller bebyggelseområdet är q-märkt, har annat skyddsvärt utseende eller byggnaderna genom sin placering uppfattas som genuina i sin miljö enligt Plan- och bygglagen.

Vid montering som innebär ingrepp i en byggnads bärande konstruktion behövs en anmälan till Bygglovsenheten och startbesked innan installationen får påbörjas.

Solceller och solfångare placerade på marken som en fristående anläggning är generellt bygglovsbefriade. En sådan placering ställer dock större krav på att byggherren själv kontrollerar och bedömer anläggningens lämplighet och inverkan på omgivningen så att ingen påverkas särskilt negativt. Vid större installationer samt inom detaljplanelagt område behöver Bygglovsenheten kontaktas för bedömning av platsens lämplighet. 

 I de fall bygglov och startbesked för solceller/solfångare krävs behöver vi följande: Ansökan om bygglov, kontrollplan, situationsplan, fasadritning och en enkel teknisk beskrivning. Panelerna ska vara inritade på fasadritningen och samtliga dokument ska vara försedda med fastighetsbeteckning. Ansök gärna via e-tjänsten Mitt Bygge på www.lerum.se.

I Lerum tas ingen avgift ut för bygglov och startbesked för solenergianläggningar.

Vid nybyggnation vill vi att solcellspanelerna ritas in på fasadritningen, så att de ingår i bygglovet för hela byggnationen.

Inom strandskyddsområden kan strandskyddsdispens behövas, kontakta Miljöenheten. I områden med landskapsbildskydd kan dispens från Länsstyrelsen behövas.

Säker installation

En solcellsinstallation medför ibland att elkablar placeras där man normalt inte förväntar sig strömförande material. Det utgör en risk om räddningstjänsten, hantverkare eller annan servicepersonal behöver arbeta med byggnaden.

Elektriska installationer får enbart utföras av behörig elektriker. Branschens Elinstallationsregler anger hur installationen ska göras, vilka komponenter som ska ingå och hur de olika delarna ska märkas ut så att det framgår vad det är.

Kontrollera att företaget du anlitar får jobba med solcellsanläggningar. Det görs enkelt via Elsäkerhetsverkets tjänst Kolla elföretaget. Där väljer du Produktionsanläggningar.

För bland annat räddningstjänstens del är det viktigt att snabbt se att solceller finns, var och hur de kan kopplas ifrån. På www.rsgbg.se finns räddningstjänstens ”Råd och anvisning 122” med mer information.

Tänk på att solcellspaneler kan skapa solreflexer.

Snö glider lätt av solcellspanelerna. Snörasskydd kan behövas på taket för att skydda mot fallande snö.

Mer information