Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Solvärme

En solvärmeanläggning kan minska behovet av köpt energi med 2 000 – 2 500 kilowattimmar per år i en vanlig villa där varmvattnet tidigare värmdes med enbart el. Solvärme fungerar bäst ihop med en panna och i kombination med ved eller pellets får du bra eldningsekonomi och gör samtidigt en stor insats för miljön.

Läs mer om solvärme på Energimyndighetens webbplats.

Exempel på solvärme i kommunen

I januari 2009 invigdes Förbos energieffektiva radhus på Höjden i Lerum där varmvattnet värms upp av solpaneler. Hösten 2011 flyttade 32 familjer in i Förbos plusvärmehus i Lerum. Solfångare på taket ger mer värme under ett år än vad huset och de boende behöver. Överskottet matas ut på fjärrvärmenätet.
På ett hundratal villor och på flera av kommunens egna byggnader har solvärme installerats.

Behövs bygglov?

Inom detaljplanelagt område är solcells- och solfångaranläggningar generellt bygglovsbefriade om

  • de följer byggnadens form, även om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt 
  • de i övrigt placeras utan hinder av detaljplanen

Vid montering som innebär ingrepp i en byggnads bärande konstruktion eller väsentligt påverkar byggnadens brandskydd behövs en anmälan till Bygglovsenheten och startbesked innan installationen får påbörjas.

Inom detaljplanelagt område krävs dock bygglov och startbesked för solceller och solfångare när

  • de placeras på annat sätt än att de följer byggnadens form, exempelvis när panelerna monteras på en ställning på byggnaden
  • de integreras i tak eller fasad
  • byggnaden, anläggningen, tomten, en allmän plats eller bebyggelseområdet är q-märkt, har annat skyddsvärt utseende eller byggnaderna genom sin placering uppfattas som genuina i sin miljö enligt Plan- och bygglagen eller ligger i ett område med värdefulla kulturmiljöer
  • det i detaljplanen finns bestämmelser som påverkar solcells- eller solfångaråtgärden

Utanför detaljplanelagt område, samt inom och utanför sammanhållen bebyggelse är solcells- och solfångaranläggningar generellt bygglovsbefriade. Bygglov och startbesked krävs dock om byggnaden, anläggningen, tomten, en allmän plats eller bebyggelseområdet är q-märkt, har annat skyddsvärt utseende eller byggnaderna genom sin placering uppfattas som genuina i sin miljö enligt Plan- och bygglagen.

Vid montering som innebär ingrepp i en byggnads bärande konstruktion eller väsentligt påverkar byggnadens brandskydd behövs en anmälan till Bygglovsenheten och startbesked innan installationen får påbörjas.

Solceller och solfångare placerade på marken som en fristående anläggning är generellt bygglovsbefriade. En sådan placering ställer dock större krav på att byggherren själv kontrollerar och bedömer anläggningens lämplighet och inverkan på omgivningen så att ingen påverkas särskilt negativt. Vid större installationer samt inom detaljplanelagt område behöver Bygglovsenheten kontaktas för bedömning av platsens lämplighet. 

Ansök via e-tjänsten

 I de fall bygglov och startbesked för solceller/solfångare krävs behöver vi följande: Ansökan om bygglov, kontrollplan, situationsplan, fasadritning och en enkel teknisk beskrivning. Panelerna ska vara inritade på fasadritningen och samtliga dokument ska vara försedda med fastighetsbeteckning. Ansök gärna via e-tjänsten under e-tjänster här på lerum.se.

I Lerum tas ingen avgift ut för bygglov och startbesked för solenergianläggningar.

Vid nybyggnation vill vi att solcells- eller solfångarpanelerna ritas in på fasadritningen, så att de ingår i bygglovet för hela byggnationen. Tänk på att solcells- eller solfångarpaneler kan skapa reflexer.

Inom strandskyddsområden behövs strandskyddsdispens, kontakta Miljöenheten. I områden med landskapsbildskydd kan dispens från Länsstyrelsen behövas.