Dubbla vinster

En solvärmeanläggning kan minska behovet av köpt energi med 2 000 – 2 500 kWh/år i typhuset där varmvattnet tidigare värmdes med enbart el. Solvärme fungerar bäst ihop med en panna och i kombination med ved eller pellets får du bra eldningsekonomi och gör samtidigt en stor insats för miljön.

Läs mer om solvärme på Energimyndighetens webbplats, se länk längst ner på sidan.

Exempel på solvärme i kommunen

Solceller på takI januari 2009 invigdes Förbos energieffektiva radhus på Höjden i Lerum där vamvattnet värms upp av solpaneler. Hösten 2011 flyttade 32 familjer in i Förbos plusvärmehus i Lerum. Solfångare på taket ger mer värme under ett år än vad huset och de boende behöver. Överskottet matas ut på fjärrvärmenätet.
På ett hundratal villor och på flera av kommunens egna byggnader har solvärme installerats.

Behövs bygglov?

För byggnader som ligger utanför detaljplanelagt område och samlad bebyggelse är solfångare bygglovsbefriade. För byggnader inom detaljplanelagt område gäller, enligt praxis i Lerum, bygglovsbefrielse för en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader under förutsättning att:

  • Byggnaderna inte är q-märkta, har annat skyddsvärt utseende eller byggnaderna genom sin placering uppfattas som genuina i sin miljö enligt Plan- och Bygglagen.
  • Solfångare placeras längs med takfallet (takets lutning) och högst en fjärdedel av respektive byggnads takyta täcks.
  • Solfångare placeras på väggen, om de är högst 8 kvadratmeter.
  • Solfångare placeras på mark och tillgodoser en fastighets behov.

Bygglov och startbesked krävs för solfångare placerade i annan vinkel än takfallet eller av annan storlek, om de kan anses störande för omgivningen. Tänk på att solpaneler kan skapa reflexer.

Sedan 2 maj 2011 tas ingen avgift ut för bygglov och startbesked för solenergianläggningar.

Bidrag till solvärme

Tidigare fanns statligt bidrag för solvärmeinstallationer. Sista december 2011 upphörde bidragsmöjligheten för solvärme.

Ladda hem