En miljövänlig och ren energikälla

Värmepumpar som tar tillvara energi ur luft, mark och vatten är en mer miljövänlig och ren energikälla än exempelvis olja eller direktverkande el.

Vid val av energikälla finns det många faktorer att väga in. En värmepump kräver tillförsel av el och det finns energikällor som är mer miljövänliga som exempelvis biobränsleeldning i pelletspanna. För mer information om val av energikälla, kontakta kommunens energirådgivare.
Klicka här för att komma till energirådgivaren.

Inga utsläpp

Vid normal drift orsakar värmepumpen inga utsläpp till vatten och luft. Det finns dock miljö- och hälsomässiga risker förknippade med både installationen och driften. Dessa risker kan minimeras genom rätt utförande, säkerhetsåtgärder och val av kemikalier. Läs mer i dokumenten om utförandekriterier och miljö- och hälsomässiga risker som finns längst ned på sidan. Där finns även ett informationsblad om buller från luftvärmepumpar.

Anmälan/tillstånd

Det är anmälningspliktigt enligt miljöbalken att låta installera en värmepump (luftvärmepumpar undantagna). Om värmepumpen ligger inom något av kommunens vattenskyddsområden så kan det krävas tillstånd. Fastighetsägaren ska lämna in anmälan/ansökan om tillstånd till miljöenheten i god tid innan arbetena påbörjas.
Anmälningsblankett finns längst ner på sidan.

Syftet med anmälan är två:

Miljöenheten bedömer vilka risker det finns för att den planerade värmepumpen kan komma att påverka omgivningen negativt. I svaret på anmälan regleras hur den ska anläggas för att minska dessa risker. I vissa fall, när riskerna bedöms som särskilt stora, kan det finnas anledning att avråda från att den installeras eller så ställs särskilda krav på hur den ska utformas.

Kommunen ska ha uppgifter i sitt arkiv som talar om var det finns värmepumpar och vilka kemikalier som ingår. Om det uppstår ett läckage är det bra att veta om det till exempel kan finnas en fara för dricksvattenbrunnar i närheten.

Vad ska skickas med i anmälan/ansökan?

Vid anmälan/ansökan om värmepump ska bland annat uppgifter om typ  av värmepump och hur den ska utformas fyllas i på en blankett. Blanketten finns att ladda ner längst ned på sidan.  Nedanstående information ska skickas med blanketten.

  1. En situationsplan över den planerade anläggningen. Den ska visa hur anläggningen är placerad i förhållande till tomtgräns och byggnader.
    Dricksvattenbrunnar och ytvatten (sjö, bäck) inom en radie av 100 meter från borrhålet ska också markeras på situationsplanen.

  2. Säkerhetsdatablad för det frostskyddsmedel som ska användas.

För värmepump med uttagen effekt av mer än 10 MW gäller delvis andra regler. Om en sådan anläggning planeras, kontakta miljöenheten.

Anmälningsavgift

Kommunen tar ut en avgift för handläggningen av anmälan om värmepump
på 1 958 kronor. 
För värmepumpar inom vattenskyddsområde där tillstånd krävs är avgiften 4 895 kronor.

Ytterligare upplysningar

Har ni ytterligare frågor kring värmepumpar kontakta miljöenheten,
miljoenheten@lerum.se eller kommunens energirådgivare,
energiradgivning@lerum.se 
Båda nås på telefonnummer 0302-52 10 00