Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

En miljövänlig och ren energikälla

Värmepumpar som tar tillvara energi ur luft, mark och vatten är en mer miljövänlig och ren energikälla än exempelvis olja eller direktverkande el.

Vid val av energikälla finns det många faktorer att väga in. En värmepump kräver tillförsel av el och det finns energikällor som är mer miljövänliga som exempelvis biobränsleeldning i pelletspanna. För mer information om val av energikälla, kontakta kommunens energirådgivare.

Inga utsläpp

Vid normal drift orsakar värmepumpen inga utsläpp till vatten och luft. Det finns dock miljö och hälsomässiga risker förknippade med både installationen och driften. Dessa risker kan minimeras genom rätt utförande, säkerhetsåtgärder och val av kemikalier.

Statens Geologiska Undersökningar, SGU, har tagit fram kriterier för utförande av energibrunn i berg, Normbrunn 16. Miljöenheten följer Normbrunn 16 rekommendationer. 

Anmälan, tillstånd

Det är anmälningspliktigt enligt miljöbalken att låta installera en värmepump, luftvärmepumpar undantagna. Om värmepumpen ligger inom något av kommunens vattenskyddsområden så kan det krävas tillstånd. Fastighetsägaren ska lämna in anmälan, ansökan om tillstånd till miljöenheten i god tid innan arbetena påbörjas. E-tjänsten hittar du bland Lerums kommuns e-tjänster och anmälningsblankett finns längst ner på sidan.

Syftet med anmälan är två

  • Miljöenheten bedömer vilka risker det finns för att den planerade värmepumpen kan komma att påverka omgivningen negativt. I svaret på anmälan regleras hur den ska anläggas för att minska dessa risker. I vissa fall, när riskerna bedöms som särskilt stora, kan det finnas anledning att avråda från att den installeras eller så ställs särskilda krav på hur den ska utformas.

  • Kommunen ska ha uppgifter i sitt arkiv som talar om var det finns värmepumpar och vilka kemikalier som ingår. Om det uppstår ett läckage är det bra att veta om det till exempel kan finnas en fara för dricksvattenbrunnar i närheten.

Uppgifter som ska finnas med i anmälan eller ansökan

Vid anmälan, ansökan, om värmepump ska bland annat uppgifter om typ  av värmepump och hur den ska utformas fyllas i på ansökningshandlingen. 
En situationsplan över den planerade anläggningen ska skickas med anmälan, ansökan. Den ska visa hur anläggningen är placerad och följande punkter ska framgå

  • Placering av borrhål
  • Om det finns, dricksvattenbrunnar och enskilda avloppsanläggningar inom 50 meter från borrhålet
  • Eventuella vattentäkter kring fastigheten
  • Skalstock

Saknar du en situationsplan kan du kontakta eller besöka vårt kundcenter, KomIn, som kan skicka eller skriva ut en till er.

I vissa fall behövs även ett granngodkännande som skickas med anmälan om placering av borrhålet är under 10 meter från er tomtgräns. Då ska berörda grannar informeras för att ge godkännande av placeringen eller en chans att framöra eventuella synpunkter. Varför ett 10 meters avstånd ska hållas är för att försäkra att värmepumpen inte kommer att påverka effekten av redan installerade värmepumpar i området eller minska möjlighet för andra att placera en i framtiden.

För värmepump med uttagen effekt av mer än 10 megavatt, MW, gäller delvis andra regler. Om en sådan anläggning planeras, kontakta miljöenheten.

Anmälningsavgift

Kommunen tar ut en avgift för handläggningen av anmälan om värmepump. 
För värmepumpar inom vattenskyddsområde där tillstånd krävs är avgiften högre, se taxa gällande värmepumpar.

Ytterligare upplysningar

Har ni ytterligare frågor kring värmepumpar kontakta miljöenheten,
eller kommunens energirådgivare,

Båda nås på telefonnummer 0302-52 10 00