Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Vedeldning kan störa dina grannar

Vedeldning i eldstäder riskerar att orsaka olägenhet för människors hälsa och miljö, exempelvis om eldningen utförs på felaktigt sätt och/eller om eldstaden är dålig.

Miljö- och hälsoskadliga ämnen släpps då ut till omgivningen. Grannar kan få svårt att vistas utomhus och röken kan tränga in i hus vid vädring eller genom ventiler. Vedröken kan, särskilt vid ofullständig förbränning, innehålla en rad ämnen som påverkar miljö och hälsa negativt. De allvarligaste hälsoeffekterna är cancer, luftrörsproblem och allergier.

Den som eldar ansvarar för att eldningen inte orsakar olägenhet

Det är den som eldar som bär ansvaret för att eldningen sker på ett sätt som inte påverkar miljön och människors hälsa. Eldaren ska själv kunna visa att eldningen inte orsakar olägenhet och hen ska förebygga, hindra eller motverka att eldningen medför skada eller olägenhet för människors hälsa. Vid en bra förbränning är rökgasen vit eller helt osynlig med enbart värmedaller. Vid ofullständig förbränning blir röken svart med kraftig lukt. Gulaktig färg betyder att röken innehåller mycket tjärämnen. Tänk även på vindförhållandena vid eldning. Undvik att elda när luften är stillastående eftersom rökgaserna inte sprids ordentligt.

Orsakar eldningen olägenhet kan miljöenheten ställa krav

Om vedeldningen orsakar olägenhet kan miljöenheten besluta om begränsningar av eldningen, till exempel hur ofta, när på dygnet och under vilka förhållanden man får elda. Man kan även förbjudas att använda anläggningen.

Tänk särskilt på följande om du eldar med ved:

  • gammal och bristfällig utrustning/anläggning kan orsaka onödiga utsläpp
  • elda endast med ren och torr ved - avfall är strikt förbjudet att elda!
  • undvik att pyrelda och se till att lufttillförseln är tillräcklig i alla faser av eldningen
  • ackumulatortank rekommenderas starkt om du eldar med vedpanna
  • öppna spisar, braskaminer och liknande bör endast användas för trivseleldning (korta eldningscykler någon gång per vecka) och inte för basuppvärmning (husets huvudsakliga uppvärmning)
  • sota regelbundet
  • ta hänsyn till dina grannar!

Störs du av grannens eldning?

Prata med den som eldar och berätta om dina problem. Du kan informera om denna hemsida. Om det inte blir bättre kan du vända dig till miljöenheten som gör en utredning om eldningen utgör en olägenhet enligt miljöbalken. Miljö- och byggnadsnämnden kan besluta att begränsa eller förbjuda eldning om den sker på sådant sätt att den bedöms skada miljön.

Det är förbjudet att elda avfall 

En kamin eller eldstad får endast användas för att elda ved. Det är helt förbjudet att elda avfall och det innebär ett brott mot den svenska miljölagstiftningen. Om du eldar avfall utsätter du dig själv och andra i omgivningen för risker. Förutom att det kan vara farligt att andas in röken, så upplevs den ofta som störande för grannar och omgivning. Det bildas mycket mer miljöfarliga ämnen på grund av ofullständig förbränning än i en storskalig förbränningsanläggning. Det kan
handla om halter som är tusentals gånger högre. I en storskalig förbränningsanläggning renas rökgaserna.