Rostiga cisterner är en risk

Cisterner kan rosta sönder inifrån även om de bara ska innehålla olja. Anledningen är att det alltid finns lite fukt som med tiden kan angripa metallen.

Vid kontroller har det visat sig att ungefär hälften av alla cisterner är utsatta för rostangrepp. Det är fastighetsägaren som ansvarar för cisternen och att den är tät. En sanering från ett läckage av oljespill kan bli både kostsamt och ta lång tid.

Regler för cisterner

Alla cisterner (villatankar, farmartankar, industricisterner med mera), med en storlek mellan 1-10 kubikmeter, för förvaring av dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja med tillhörande rörledningar omfattas numera av Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2003:24; "Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor".

Särskilda regler inom vattenskyddsområden

Inom vattenskyddsområden gäller särskilda regler. I kommunen finns fyra vattenskyddsområden:

  • Öxsjön och Stora Stamsjöns vattenskyddsområde
  • Gråbo vattentäkt
  • Skallsjö vattentäkt
  • Sjöviks vattentäkt

Mer information om dessa finns här.

Återkommande kontroll

Cisterner och tillhörande rörledningar ska genomgå så kallad återkommande kontroll. Denna innebär att de regelbundet ska kontrolleras av ackrediterat företag. Kontrollintervallet är antingen sex eller tolv år beroende på cisternens rostskydd. Inom vattenskyddsområdena är kontrollintervallet i vissa fall 3 år. Vilka företag som är ackrediterade kan ses på SWEDACs hemsida länkad nedan.

Cisterner som tas ur bruk

Cisterner som tas ur bruk (slutar att användas) ska tömmas, rengöras och i första hand tas bort. Att cisternen tagits ur bruk ska även anmälas till Miljöenheten. Tömning och rengöring bör utföras av för uppgiften sakkunnig firma. Restprodukter skall behandlas som farligt avfall. Viktigt är också att påfyllnings- och luftningsrör tas bort eller åtgärdas på annat sätt så att påfyllning av misstag inte kan ske.

Övriga regler i föreskrifterna

I föreskrifterna finns också bestämmelser om att installation av en ny cistern ska föregås av en information till Miljöenheten i god tid innan installationen. Vidare ska nya cisterner i mark med tillhörande rörledningar genomgå så kallad installationskontroll.

Skydd mot spill och läckage

Utöver reglerna ovan krävs att skyddsåtgärder vidtas för att spill eller läckage inte ska nå omgivande mark och vatten.

För utomhuscisterner ovan mark innebär detta normalt att cisternen placeras under tak, på hårdgjord invallad yta samt förses med påkörningsskydd. Andra lösningar, såsom exempelvis dubbelmantling, kan också tänkas.

För inomhuscisterner kan ett utrymme utan golvavlopp och med förhöjd tröskel ersätta invallning. En förutsättning är då att golv, väggar och trösklar är helt täta. Saknas trösklar eller rummet är försett med golvbrunn skall cisternen dock vallas in. Invallning bör omfatta hela den volym som kan rinna ut ur cisternen.

Om skyddsåtgärder planeras så ta gärna kontakt med miljöenheten för en diskussion kring utformning med mera.

Har du frågor?

Kontakta  Miljöenheten.

Mer information om regler kring cisterner finns i länkarna nedan.