Verksamhetsuppföljning

Miljöenheten har en årlig planering som antas av Miljö- och byggnadsnämnden. Verksamhetsuppföljning görs tre gånger per år; efter tertial 1, 2 och en helårsuppföljning.

Vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde i december 2018 antogs tillsynsplanen för 2019. Miljöenhetens verksamhet  följs upp med hjälp av nyckeltal. Så här ser resultatet ut.

  • Vi fattar starka beslut. Med det menar vi att beslut som överklagas oftast står sig. Låg andel av alla beslut överklagas.
  • Handläggningstiden för avloppsärenden är skyndsam. Inom ett par veckor från att din ansökan om tillstånd till enskilt avlopp är komplett kan du förvänta dig ett beslut. 
  • Verksamheten leder till säkra och korrekt märkta livsmedel och motverkar risker för olägenheter för hälsa eller miljön.