Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Kommunens planarbete

Översikt och i detalj

Kommunen har ansvaret att planera för hur mark och vatten ska användas i framtiden. Planering av kommunens mark och vatten görs både på en översiktlig och detaljerad nivå, genom översiktsplan och detaljplaner. Politikerna tar ställning till kommunens översiktliga markanvändning genom en översiktsplan eller i en fördjupning av denna. Hur mark och vatten ska användas mer i detalj för bostäder, kontor, parker eller vägar bestäms i en detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen har en central roll i kommunernas arbete att formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling. Kommunfullmäktige tar beslut om kommunens översiktsplan.

Du kan påverka

När en ny översiktsplan tas fram, har du som invånare möjlighet att ställa frågor och lämna dina synpunkter på översiktsplanen till kommunen. För nya detaljplaner och ändring av detaljplaner kan sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende i närområdet samt myndigheter som har intresse av detaljplanen lämna synpunkter.

Pågående detaljplaner och program

I menyn kan du läsa om områden i kommunen där detaljplanering pågår. Här kan du också läsa mer om detaljplanering och översiktligplanering. Du kan även ladda hem och läsa kommunens gällande översiktsplan, ÖP 2008.

Gällande detaljplaner

I menyn hittar du alla gällande detaljplaner i en karta över Lerums kommun. Klickar du på en av detaljplanerna i kartan får du fram mer information. 

Ordlista

Tycker du att det finns många krångliga ord i planprocessen. I menyn hittar du en ordlista till din hjälp.