Kommunens planarbete

Översikt och i detalj

Kommunen har ansvaret att planera för hur mark och vatten ska användas i framtiden. Planering av kommunens mark och vatten görs både på en översiktlig och detaljerad nivå, genom översiktsplan och detaljplaner. Kommunens översiktliga markanvändning tar politikerna ställning till i en översiktsplan eller i en fördjupning av denna. Hur mark och vatten ska användas mer i detalj för bostäder, kontor, parker eller vägar bestäms i en detaljplan eller områdesbestämmelser.

Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen har en central roll i kommunernas arbete att formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling. Kommunfullmäktige tar beslut om kommunens översiktsplan.

Hur kan du påverka?

Inför att en ny översiktsplan tas fram ges alltid tillfälle då du kan ställa frågor och lämna din synpunkter på översiktsplanen till kommunen. För nya detaljplaner och ändring av detaljplaner kan sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende i närområdet samt myndigheter som har intresse av detaljplanen lämna synpunkter under samrådstiden.

Pågående detaljplaner och program

I menyn till vänster hittar du våra pågående detaljplaner och program. Här kan du också läsa mer om detaljplanering och översiktligplanering. Du kan även ladda hem och läsa kommunens gällande översiktsplan, ÖP 2008.